NASTAVNIK / NASTAVNICA KOMUNIKOLOGIJE I ETIKE


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
27 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
6.11.2018.
14.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 6/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.)
POMORSKA ŠKOLA
Split, Zrinsko-Frankopanska 36.
raspisuje NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta 
  1. Nastavnik/ica Osnove komunikologije i Etike za 14 sati nastave tjedno ( ukupno 27 sati rada tjedno), 1 izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme, zamjena do povratka na rad privremeno odsutne nastavnice, a najdulje do 30.06.2019.
    (Uvjeti: za Osnove komunikologije (dipl. komunikolog, magistar komunikologije, dipl. psiholog, magistar psihologije, dipl. novinar, magistar novinarstva), a za Etiku prema čl. 2. rbr.25. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN, br. 1/96. i 80/99.).
    Kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete za nastavnike i stručne suradnike propisane čl. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.), te Nastavnom planu i programu/Strukovnom kurikulumu za stjecanje strukovne kvalifikacije pomorski nautičar, tehničar za brodostrojarstvo, ribarsko-nautički tehničar i tehničar za logistiku i špediciju. 
Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN, br. 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice),
- presliku diplome (dokaz o stečenoj stručnoj spremi odnosno o završenoj razini i vrsti obrazovanja
  sukladno propisanim kadrovskim uvjetima),
- uvjerenje o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa propisane čl. 106. Zakona o odgoju
  i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci na dan isteka roka za
  podnošenje prijava),
- presliku isprave (dokaza) o stečenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate koji su ih po
  Zakonu stekli),
- ostale potrebne isprave/dokaze (za kandidate koji su stekli inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u
  inozemstvu, te za kandidate koji se prema posebnim propisima pozivaju na pravo prednosti pri
  zapošljavanju pod jednakim uvjetima). 
Isprave/dokazi se prilažu u neovjerenom presliku, a nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je dostaviti izvornike ili ovjerene preslike isprava.
Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete natječaja.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana. Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave. 
Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN, br. 57/96 i 21/00) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN, br. 158/03, 198/03, 138/06 i 45/11.), te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN, br. 82/15.) i rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji. 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o  hrvatskih braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17.) uz prijavu na  natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf 
Škola zadržava pravo pozvati kandidate  koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja na razgovor. 
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Pomorska škola, Split, kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama zakona o zaštiti osobnih podataka. 
Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti neposredno u pisarnicu Škole ili poštom na adresu: POMORSKA ŠKOLA, Zrinsko-Frankopanska 36, 21000 Split – s naznakom „Za natječaj“. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku. 
Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Split, od 06.11.2018. do 14.11.2018.g.

Poslodavac


POMORSKA ŠKOLA
pismena zamolba: ZRINSKO FRANKOPANSKA 36, 21000 SPLIT