NASTAVNIK / NASTAVNICA ARHITEKTONSKE GRUPE PREDMETA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
36 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2018.
16.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
U skladu s čl.107.ZOOOSŠ (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105,10, 90,11, 6/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Škola likovnih umjetnosti, Split raspisuje
Natječaj
za zasnivanje radnog odnosa 
Radno mjesto: Nastavnik/nastavnica arhitektonske grupe predmeta 
Radno vrijeme: Nepuno radno vrijeme 36/40 sati rada tjedno 
Vrsta zaposlenja: Određeno radno vrijeme – do povratka odsutne djelatnice s porodiljnog dopusta na rad
 Potrebna razina obrazovanja: VSS, dipl.ing.arhitekture, mag.inžinjer/ka arhitekture
 Kandidati osim općih uvjeta moraju ispunjavati i posebne uvjete u skladu sa čl. 105. st.1., 2. i 7. i čl. 106. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12,  94/13, 152/14 , 7/17 i 68/18) kao i uvjete utvrđene Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99). 
Način  prijave: Pisana prijava s naznakom „ZA NATJEČAJ“ podnosi se neposredno  na adresu škole ili putem pošte. 
Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:
-          životopis
-          dokaz o ispunjavanju uvjeta tražene struke i razine obrazovanja
-          dokaz o državljanstvu (domovnicu, putovnicu ili osobnu kartu)
  • potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima, elektronički zapis ili potvrdu podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • Kandidati/kinje dužni su priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18),(potvrda o nekažnjavanju ne starija od tri mjeseca)
  • Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, dokazati prednost odgovarajućom dokumentacijaom u skladu sa Zakonom po kojem ostvaruje prednost i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
  • Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima, koji su gore navedeni, potražiti na slijedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Škola zadržava pravo pozvati  kandidata/kandidatkinju koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja na razgovor.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati su suglasni da Škola likovnih umjetnosti, Split, kao voditelj zbirke osobnih podataka prikuplja, koristi i dalje obrađuje osobne podatke kandidata u svrhu provedbe natječajnog postupka , a sve u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Na natječaj se po ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Poslodavac


ŠKOLA LIKOVNIH UMJETNOSTI
pismena zamolba: FAUSTA VRANČIĆA 17, 21000 SPLIT