DOKTORAND / DOKTORANDA U SURADNIČKO ZVANJE I NA RADNO MJESTO ASISTENTA ZA ZNANSTVENO PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI, POLJE FIZIKA, ZA RAD NA USPOSTAVNOM


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
28.11.2018.
24.12.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET 
Raspisuje
NATJEČAJ 
za izbor jednog doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika, za rad na uspostavnom projektu Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom „Dinamika u sustavima u kojima postoji mikro-segregacija“
Obvezni uvjeti:
  • završen odgovarajući diplomski ili integrirani sveučilišni studij
  • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom) koji osigurava upis na doktorski studij
Dodatni kriteriji:
  • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
  • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama
  • izvrsno poznavanje engleskog jezika 
Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju pored uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15, 131/17).
Pristupnici uz potpisanu prijavu na natječaj prilažu: životopis, presliku diplome o završenom studiju, rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, prijepis ocjena s prosjekom, dokaz o državljanstvu te dokaz o ispunjenju ostalih uvjeta i navedenih kriterija.
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima i dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebna dokaze iz članka 103. stavak 1. dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da PMF kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.
Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21 000 Split, Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave.
Na natječaj mogu ravnopravno sudjelovati pristupnici obaju spolova.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
NAPOMENA: natječaj je objavljen u N.N. 23.11.2018. i od tog datuma je rok za prijavu kandidata.

Poslodavac


SVEUČILIŠTE U SPLITU, PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET, SPLIT
pismena zamolba: RUĐERA BOŠKOVIĆA 33, 21000 SPLIT