NASTAVNIK/CA STRUKOVNIH PREDMETA S PODRUČJA ELEKTROTEHNIKE


Radno mjesto


KONJŠČINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
17 sati tjedno
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
9.10.2019.
18.10.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Opis poslova: Rad u nastavi- profesor/ica elektrotehničkih predmeta.
Informatička znanja.

 
Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 16/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) Srednja škola Konjščina raspisuje
 
N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa
 
 1. nastavnik/ca hrvatskog jezika – jedan izvršitelj. Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme, za nepuno radno vrijeme od 20 sati rada tjedno, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci.
 2. nastavnik/ca strukovnih predmeta s područja strojarstva – jedan izvršitelj. Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme, za puno radno vrijeme, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci.
 3. nastavnik/ca strukovnih predmeta s područja elektrotehnike – jedan izvršitelj. Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme, za nepuno radno vrijeme od 17 sati rada tjedno, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci.
  Mjesto rada je u Konjščini.
Uvjeti: VSS ili magisterij, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o strukovnom obrazovanju (NN br. 30/09, 24/10., 22/13. i 25/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96. i 80/99.). Potrebno je poznavanje informatičke tehnologije i pedagoške kompetencije.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Pisanoj i vlastoručno potpisanoj prijavi na natječaj potrebno je priložiti:
 • životopis
 • presliku diplome ili potvrde o stečenom stupnju i vrsti obrazovanja
 • presliku uvjerenja o stečenim pedagoškim kompetencijama (za osobe koje su završile studij ne-nastavničkog smjera)
 • uvjerenje o nekažnjavanju u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci
 • presliku radne knjižice ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ostvarenom stažu.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i
potpune obavezno se testiraju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj, dostupnog na WEB stranici www.ss-konjscina.skole.hr. Na istoj stranici naveden je sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje. Na isti način objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja najmanje 5 dana prije dana određenog za testiranje.
Kandidat koji bude izabran dužan je prije potpisivanja ugovora o radu priložiti svu
dokumentaciju u originalnom obliku ili ovjerene preslike.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
      Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom propisu dužan se je u prijavi na natječaj na to pravo pozvati i priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za isto.
Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Popis dokaza objavljen je na internetskoj stranici ministarstva nadležnog za branitelje: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Kandidate koji će se prijaviti na natječaj obavještavamo da se njihovi podaci prikupljaju, obrađuju i čuvaju u skladu s pravilima o zaštiti osobnih podataka, u svrhu rangiranja u natječajnom postupku.
U javnu službu ne može biti primljena osoba za čije zapošljavanje postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
 
Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Srednja škola Konjščina, M. Gupca 5, 49282 Konjščina. Natječaj je otvoren od 09.10.2019. do 18.10.2019.

Poslodavac


SREDNJA ŠKOLA KONJŠČINA
 • pismena zamolba: na adresu navedenu u tekstu NATJEČAJA