ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE


Radno mjesto


ANDRIJAŠEVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
15 sati tjedno
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
13.1.2021.
21.1.2021.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
Nije važno

Dječji vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci

Matije Gupca 8

32271 Rokovci-Andrijaševci

KLASA: 112-03/21-01/01

URBROJ: 2188/03-JT-1-21-1

13. siječnja 2021. godine

 

Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci dana 13. siječnja 2021., objavljuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA (m/ž) na određeno nepuno radno vrijeme - 15 sati tjedno

1 izvršitelj za provođenje programa predškole do 30.lipnja 2020. godine

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su: članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

• završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja

Uz prijavu treba priložiti:

životopis;

presliku dokaza o stručnoj spremi;

dokaz o radnom iskustvu, presliku potvrde iz elektronske baze podataka

HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu;

presliku dokaza o položenom stručnom ispitu

kao dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju dostavljaju se sljedeći dokumenti (ne stariji od 6 mjeseci od dana objave natječaja):

a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Uvjerenje izdaje Općinski sud)

b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema članku 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Uvjerenje izdaje Prekršajni sud)

c) potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

( Potvrdu izdaje Centar za socijalnu skrb)

presliku domovnice.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti: Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.

Natječaj je objavljen dana 13. siječnja 2021. godine i traje do dana 21.siječnja 2021. godine

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici u roku od 8 dana od dana objave oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, neposredno Dječjem vrtiću na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu:

Dječji vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci

Matije Gupca 8, 32271 Rokovci-Andrijaševci

S naznakom „Natječaj za odgojitelja-NE OTVARAJ

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Dječji vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci

kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, obrađivati i koristiti osobne podatke u svrhu provedbe postupka natječaja u skladu s odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 

Predsjednik upravnog vijeća:

Darko Duktaj mag.ing.el.


 

Poslodavac


Dječji vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci
  • osobni dolazak: 32 271 ANDRIJAŠEVCI, M. GUPCA 8
  • pisana zamolba: 32 271 ANDRIJAŠEVCI, M. GUPCA 8