VJEŽBENIK / VJEŽBENICA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
14.9.2018.
22.9.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • excel
 • word
 • internet

Na temelju članka 17., članka 19. i članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj  86/08, 61/11 i 4/18 - u daljnjem tekstu : ZSN),  privremeni pročelnik Upravnog odjela  za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije raspisuje
NATJEČAJ
za prijam vježbenika/ce u Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko –dalmatinske županije – sjedište u Splitu: 
 • vježbenik /ca– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci 
  Potrebno stručno znanje:
   
 • magistar arhitektonske, građevinske ili pravne struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke
 • poznavanje rada na računalu. 
  U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog  za vježbenički staž.
  Vježbenički staž traje 12 mjeseci. 
  Opći uvjeti za prijam u službu su:
   
  – punoljetnost
  – hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova na koje se osoba prima.
   
  Uz potpisanu prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti:
   
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice i važeće osobne iskaznice)
 • presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. ZSN (ne starije od 3 mjeseca na dan isteka roka za podnošenje prijava)
 • vlastoručno popisanu izjavu o poznavanju rada na računalu (ne treba ovjeravati).
U PRIJAVI na Natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-adresa), koji će se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 97/46/EZ (Opća  uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine broj“ 42/18) obraditi isključivo za potrebe provedbe Natječaja.
Osobni podaci kandidata koji neće biti primljeni u službu će se, sukladno Pravilniku o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva („Narodne novine“ broj 90/02) izlučiti i uništiti za 5 godina ili ranije na temelju pisanog zahtjeva vlasnika osobnih podataka sukladno „pravu na zaborav“. 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola. 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na Natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu na Natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14 i 39/18) uz prijavu na Natječaj, dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. 
Vježbenik se osposobljava za obavljanje poslova radnog mjesta „Viši stručni suradnik“, a opis poslova opisan je u Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ 105/15, 109/15, 157/15, 44/16, 97/16, 108/16, 121/16 i 29/17).
Sukladno članku 12. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme. 
Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta „Viši stručni suradnik“ određen je Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj 6/10), a osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj 6/10) .
U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidat dostavlja nakon donošenja rješenja o prijmu.
Povjerenstvo za provedbu Natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja te iste sukladno članku 19. stavak 7. ZSN obavijestiti o provođenju prethodne pisane provjere znanja i sposobnosti. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj, te joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navodi zbog kojih razloga se ne smatra kandidatom prijavljenim na Natječaj.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama i web-stranici (www.nn.hr.) na adresu:
Splitsko-dalmatinska županija, Domovinskog rata 2, 21 000 Split (»Za Natječaj«)
Na web-stranici i na oglasnoj ploči Splitsko-dalmatinske županije objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru i to najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.
O rezultatima Natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.                                                                      
 

Poslodavac


SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
pismena zamolba: DOMOVINSKOG RATA 2, 21000 SPLIT