UČITELJ/UČITELJICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE


Radno mjesto


VUKOVAR, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
28 sati tjedno
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
10.1.2019.
18.1.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) Osnovna škola Nikole Andrića Vukovar raspisuje
           
NATJEČAJ
za popunu radnog  mjesta
 
1.   Učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture  – jedan izvršitelj/ica na određeno, nepuno
                                                                          radno vrijeme, 28 sati tjedno                                    
Uvjeti: propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.).
Uz prijavu za natječaj kandidati trebaju priložiti:
 - životopis, dokaz o državljanstvu, dokaz o vrsti i razini obrazovanja, dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 6 mjeseci), elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u javnu službu prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.           
Osoba koja se javlja na natječaj i poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 1-3. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju navedene na poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje i OŠ. Nikole Andrića Vukovar.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole.
Prijave slati na adresu:
Osnovna škola Nikole Andrića
32 000 Vukovar, Voćarska 1,  s naznakom : “ZA NATJEČAJ”
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA VUKOVAR
pismena zamolba: VOĆARSKA 1, 32000 VUKOVAR