VIŠI ZEMLJIŠNOKNJIŽNI REFERENT / REFERENTICA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
3
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
6.11.2018.
14.11.2018.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Sukladno određenjima članka 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012, 61/17 – u daljnjem tekstu ZDS), Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima /NN 100/11/ i Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Splitu za 2018. godinu  broj: 10 Su-441/18 od 26. ožujka 2018. godine, Općinski sud u Splitu  r a s p i s u j e 
JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinski sud u Splitu
Kandidati/tkinje se primaju na stručno osposobljavanje na vrijeme od 12 mjeseci za sljedeća radna mjesta:
Zemljišnoknjižni odjel: 
1.Viši zemljišnoknjižni referent  
Uvjeti:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij pravne, upravne, ekonomske ili geodetske struke  u trajanju od najmanje tri godine,
- poznavanje rada na računalu 
Mjesto rada:
 1. Split, Zemljišno-knjižni odjel Split, Gundulićeva 29 – 3 /tri/ polaznika
  Na javni poziv se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osim navedenih uvjeta za pojedino radno mjesto, kandidati/kinje trebaju ispunjavati i opće uvjete iz članka 4. st. 1. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, kojim je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:
 1. je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom magistra struke ili stručnog specijalista ili stručnim nazivom sveučilišnog ili stručnog prvostupnika struke ili sa završenom srednjom školom u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju;
 2. ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;
 3. nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima;
 4. za nju ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1. Zakona o državnim službenicima.
   Iznimno od uvjeta iz točke a) za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju /NN 107/07 i 118/12/, stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s određenjima članka 14. toga Zakona.
  Pored navedenih uvjeta, kandidati/tkinje trebaju ispunjavati i uvjet iz Zakona o poticanju zapošljavanja /Narodne novine 57/12, 120/12, 16/17/ te se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, treba voditi kao nezaposlena osoba duže od trideset dana i koja bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema više od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog mirovinskog osiguranja.
  Kandidati/tkinje koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu u Općinski  sud Splitu – ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, u roku  8 dana od dana objave Javnog poziva, sa svim traženim prilozima.
  Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
  Popis prijavljenih osoba Općinski sud u Splitu dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.
  Nakon utvrđivanja koje osobe ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, Komisija za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, provest će postupak selekcije kroz razgovor s kandidatima.
  Popis osoba koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva te vrijeme i mjesto održavanja razgovora s kandidatima bit će objavljeni na web stranici Općinskog suda (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) najmanje 5 dana prije održavanja razgovora s Komisijom.
  Odluku o izboru donosi čelnik tijela, vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji, trajanju nezaposlenosti, te rezultatima selekcijskog postupka.
  Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima.
  S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
  Izabrani kandidati ne ostvaruju status državnog službenika, ne zasnivaju radni odnos i primaju naknadu za rad koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.
  Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita.
  U prijavi na Javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela, te po mogućnosti e-mail adresu) i točan naziv  radnog mjesta na koje se prijavljuju te sve tražene priloge.
  Uz prijavu obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:
  1. životopis /vlastoručno potpisan/
  2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi /preslika svjedodžbe, odnosno diplome/
  3. dokaz o hrvatskom državljanstvu /preslika domovnice/
  4. kandidati/tkinje koji imaju ukupno više od jedne godine evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, ali ne više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovali dužni su i o tome dostaviti dokaz /potvrdu poslodavca o poslovima koje su obavljali ili drugi odgovarajući dokaz/
  5. dokaz o ukupnom radnom iskustvu - elektronički zapis /u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO/ i /ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod, na osobno traženje osiguranika, izdaje na šalterima područnih službi/ureda HZMO-a.
  6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak /ne starije od 6 mjeseci/
  7. uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
  Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.
  Ukoliko se osoba javlja na više radnih mjesta, potrebno je dostaviti prijavu za svim traženim prilozima za svako radno mjesto.
  Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva, na adresu:  Općinski sud u Splitu ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac s naznakom „Javni poziv za stručno osposobljavanje“/. Ovaj Javni poziv objavit će se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje /www.hzz.hr/ i web stranici Općinskog suda u Splitu, (http://sudovi.pravosudje.hr/osst).


Poslodavac


OPĆINSKI SUD U SPLITU
pismena zamolba: EX. VOJARNA SV.KRIŽ, DRAČEVAC, 21000 SPLIT