8. VIŠI/A STRUČNI/A SAVJETNIK/CA ZA FINANCIJSKE POSLOVE


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
20.3.2020.
30.3.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
3 godine
KLINIČKA BOLNICA MERKUR
Zagreb, Zajčeva 19
objavljuje
N A T J E Č A J
Za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme
za rad na slijedećem radnom mjestu:
8. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA FINANCIJSKE POSLOVE - 1 izvršitelj
Uvjeti: VSS završen diplomski studij, poznavanje rada na računalu. Potrebno radno iskustva 3 godine na poslovima ekonomske struke.
Uz prijavu (zamolbu) potrebno je priložiti: životopis, preslike dokaza iz točke „Uvjeti“ (nalaze se uz svako navedeno radno mjesto), domovnicu, dokaz o radnom stažu, (potvrdu nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod prijama u javnu službu sukladno čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, čl.9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl.101.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, treba priložiti i dokaze propisane čl.103.st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su objavljeni na web.str. Ministarstva hrvatskih branitelja. https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, treba priložiti i dokaze o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl.22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave.
Radni odnos se zasniva uz probni rad sukladno Pravilniku o radu.
Prije donošenja odluke o odabiru kandidata, moguće je provesti usmeno i pismeno testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidati primaju u radni odnos.
Prijavom na ovaj natječaj prijavljeni kandidati pristaju na objavu rezultata izbora na Web.str. i na Oglasnoj ploči Kliničke bolnice Merkur.
Prijave zajedno s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo pismenim putem, u zatvorenoj kuverti, s naznakom radnog mjesta, na slijedeću adresu: Klinička bolnica Merkur, Zagreb, Zajčeva 19, osobno u Urudžbeni zapisnik ili putem pošte.
Nepotpune, nepravovremene prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u natjačaju neće se razmatrati. O rezultatu izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na Web.str. www.kb-merkur.hr.
Nakon objave rezultata izbora, prijavljeni kandidati mogu podići preslike svoje natječajne dokumentacije u roku od 30 dana.
Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na ovaj natječaj mogu se ravnopravno javiti osobe oba spola.

Poslodavac


KLINIČKA BOLNICA MERKUR
  • pismena zamolba: Zajčeva 19, 10000 Zagreb