VIŠI STRUČNI SURADNIK/VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA FINANCIJE I PRORAČUN


Radno mjesto


KOPRIVNICA, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
25.3.2020.
2.4.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

1 godinu
Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), pročelnik  Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko - križevačke županije,  raspisuje
 
OGLAS
za prijam u službu na određeno vrijeme
u Koprivničko-križevačku županiju,
Upravni odjel za  financije, proračun i javnu nabavu
 
 
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJE I PRORAČUN – jedan izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od šest mjeseci uz mogućnost produženja za još šest mjeseci, zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz obavezni probni rad u trajanju od dva mjeseca
 
- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,
-  najmanje jedna godina radnog iskustva u struci na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit,
- znanje rada na računalu.

Uvjete utvrđene za radno mjesto na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10. i 125/14.), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.
Pored navedenih uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), (u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.
Na Oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17. i 98/19.), uz prijavu, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/ zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o priznatom statusu.
Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14. i 39/18.), uz prijavu, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.) uz prijavu, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju smatra se da je povukao/la prijavu na Oglas.
Na web stranici Koprivničko - križevačke županije, www.kckzz.hr (Natječaji/Oglasi) naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja (opći i posebni dio) i sposobnosti kandidata (znanje rada na računalu) i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za navedene provjere.
Na istoj web stranici i na Oglasnoj ploči Koprivničko-križevačke županije objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
 
Uz prijavu je potrebno priložiti:
- kratak životopis,
- presliku isprave (domovnica, osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica) o dokazu hrvatskog državljanstva sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu ("Narodne novine" broj 53/91., 70/91., 28/92., 113/93., 130/11.,110/15. i 102/19.),
- presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
- izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu,
- presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu,
- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak,
- vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. Zakona,
- dokaz o znanju rada na računalu (preslika certifikata, indeksa, svjedodžbe, uvjerenja i sl.).
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.
 
Na Oglas se mogu prijaviti i kandidati/kandidatkinje koji/e nemaju položen državni stručni ispit, odnosno državni stručni  ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita najkasnije u roku od godine dana od dana početka rada u Koprivničko - križevačkoj županiji utvrđenog rješenjem o rasporedu.
Kandidat/kandidatkinja koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu. Osobe koje podnesu neuredne prijave (nepotpune i nepravovremene prijave) ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Oglas sukladno članku 21. Zakona.
Koprivničko-križevačka županija se obvezuje da će s osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU GDPR) i Zakonu provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), te u skladu s Politikom zaštite privatnosti osobnih podataka koja je objavljena i može se pročitati na web stranici Koprivničko-križevačke županije, https://kckzz.hr/uprava/politika-zastite-privatnosti-osobnih-podataka/, uz primjenu odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.
Prijave se podnose pročelniku Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko - križevačke županije u roku 8 dana od dana objave Oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.
O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.           

Poslodavac


KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
  • pismena zamolba: Ulica Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica