KUHAR/KUHARICA


Radno mjesto


SVETI KRIŽ ZAČRETJE, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
  • 2 smjene
  • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
24.6.2019.
18.7.2019.

Posloprimac


Srednja škola 3 godine
Nije važno
Dom za odrasle osobe Zagreb, Šestinski dol 53, 10 000 ZAGREB raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor:
KUHAR/ICA
1 izvršitelj na određeno zamjena puno radno vrijeme.
Uvjeti:
1.KV KUHAR/ICA
Uz  prijavu za natječaj  treba priložiti:
- životopis,
- Svjedodžbu o završenoj stručnoj spremi
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili preslik osobne iskaznice),
- uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana nakon objave natječaja na adresu:
DOM ZA ODRASLE OSOBE ZAGREB,
Šestinski dol  53
10000 Zagreb
s naznakom 
„Natječaj za: KUHAR/ICA"

Poslodavac


DOM ZA ODRASLE OSOBE ZAGREB
  • pismena zamolba: Zagreb,Šestinski dol 53,s naznakom "za natječaj"