KUHAR/KUHARICA


Radno mjesto


RAŠA, ISTARSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2019.
16.11.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


kuhar
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

1 godinu
Opis poslova: organiziranje i rukovođenje poslovima u kuhinji, kuhanje, serviranje obroka

Temeljem članka 16. stavka 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“ br. 61/2018), te članka 5. stavka 1. Pravilnika o radu Doma za starije osobe Raša oznake KLASA: 003-05/15-01/01, URBROJ: 2144-381-01-15-2 od 14. veljače 2015. godine, KLASA: 003-05/17-01/01, URBROJ: 2144-381-01-17-4 od 14. lipnja 2017. godine, i KLASA: 003-05/18-01/04, URBROJ: 2144-381-01-18-7 od 24. svibnja 2018. godine (dalje u tekstu: Pravilnik o radu), Dom za starije osobe Raša objavljuje
 
NATJEČAJ
 
Za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto
 
 1. Kuhar/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
Uvjeti:
 • završeno srednjoškolsko obrazovanje ugostiteljskog usmjerenja (kuhar),
 • najmanje 1 godina radnog iskustva u struci, te
 • nepostojanje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.
  Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
 • dokaz o završenom obrazovanju (svjedodžba),
 • elektronički zapis radne knjižice ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,
 • presliku osobne iskaznice ili domovnice,
 • životopis
Dokumentacija se predaje u tiskanom obliku u jednom primjerku.
 
Napomena: dokaz da kod pojedinog kandidata/kinje ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi pribavit će po službenoj dužnosti poslodavac (Dom).
 
Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati obaju spolova.
Kandidati/kinje mogu dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta dostaviti u obliku neovjere­nih preslika, a poslodavac (Dom) može naknadno tražiti dostavu originala na uvid.
Radni odnos zasniva se uz probni rad od dva mjeseca.
Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te podnese urednu i pravovremenu prijavu na natječaj sa svim prilozima.
Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će se podnositelje takvih prijava naknadno pozvati na dopunu prijave.
Izabrani kandidat prije zaključivanja ugovora o radu, uputit će se na liječnički pregled radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.
Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Dom za starije osobe Raša, Nikole Tesle 5, 52 223 Raša, s naznakom »Natječaj za zapošljavanje – ne otvaraj«.
Podnositelji prijava će o rezultatima natječaja biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
Nakon raspisanog natječaja i provedenog postupka ne mora se provesti izbor, te će se u tom slučaju donijeti odluka o poništenju natječaja. 
 
Napomena: Prijavom na natječaj za zasnivanje radnog odnosa, kandidat daje suglasnost voditelju obrade, Domu za starije osobe Raša, da osobne podatke – preslik osobne iskaznice prikuplja, obrađuje, koristi i evidentira u svrhu provedbe postupka natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, koji se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu.
 
Ujedno, prijavom na natječaj za zasnivanje radnog odnosa, kandidat potvrđuje da je upoznat da se osobni podaci prikupljeni u postupku provedbe natječaja  od strane Doma za starije osobe Raša prikupljaju, obrađuju, koriste i štite u skladu sa pravilima Opće uredbe za zaštitu podataka, Pravilnika o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka Doma za starije osobe Raša, a koji Pravilnik se zajedno sa Odlukom o Sadržaju informacije privatnosti Doma za starije osobe Raša nalaze objavljeni na službenim Internet stranicama Doma za starije osobe Raša.
Osobni podaci prikupljeni temeljem ovog zahtjeva mogu se koristiti isključivo u svrhu provedbe postupka ovog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme.
 

Poslodavac


DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA
 • pismena zamolba: Nikole Tesle 5, 52223 Raša