STRUČNI SURADNIK / STRUČNA SURADNICA - PSIHOLOG/PSIHOLOGINJA


Radno mjesto


HRVACE, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
  • Na određeno; novootvoreni poslovi
  • pripravnik

Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
9.11.2018.
17.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Traži se pripravnik
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/1407/17, 68/18),
Plana prijema pripravnika stručnih suradnika u školskim ustanovama koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja  ( KLASA: 602-02/18-07/00459, URBROJ: 533-05-18-0009 od 23.10. 2018. godine),  Osnovna škola Dinka Šimunovića, Hrvace
raspisuje
 
                                                                                 N A T J E Č A  J
            za zapošljavanje stručnog suradnika pripravnika putem mjere Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje

–Potpora za  zapošljavanje i stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništva za radno mjesto
 
PSIHOLOG (m/ž)- 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme od 12 mjeseci
 
UVJETI : Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/1407/17,68/18) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01)
 
 
Mjesto rada: Hrvace, 225 Hrvace, 21233 Hrvace, Splitsko-dalmatinska županija
 

U obzir dolazi Magistar/a psihologije.
 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
 
  • Životopis
  • Domovnicu
  • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • Potvrdu ili elektronički zapis o podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ( ne starija od dana raspisivanja natječaja )
  • Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mj )
  • Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe ( ne starija od dana raspisivanja natječaja)
 
Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarenje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.
Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju osvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N/N 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. st.1. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
 
Nepotpune i nepravodobne prijave se neće razmatrati
 
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Sinj, mrežnim stranicama školske ustanove i na oglasnoj ploči školske ustanove. Natječaj je objavljen 09.11.2018. godine.
 
Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora  dostavi izvornike isprava na uvid.
Prijave slati na adresu škole:
Osnovna škola Dinka Šimunovića, 225 Hrvace, 21233 Hrvace s naznakon „ za natječaj – psiholog “
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora na mrežnim stranicama škole pod rubrikom << Info>>, podrubrikom << Natječaji >>.
Poslodavac
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA DINKA ŠIMUNOVIĆA
pismena zamolba: O.Š. D. ŠIMUNOVIĆA ,225 HRVACE,21233 HRVACE