ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA


Radno mjesto


MAKARSKA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
3
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
13.9.2018.
21.9.2018.

Posloprimac


 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit

ODGOJITELJ (M/Ž) – puno radno vrijeme, 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme, novootvoreni poslovi
 
Uvjeti za radno mjesto odgojitelja:
 • preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste ili sveučilišni diplomski ili specijalistički studij odgovarajuće vrste ili VŠS, odgojitelj predškolske djece ili VŠS, nastavnik predškolskog odgoja
 • položen stručni ispit
 • utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
 • da nije pravomoćno osuđivan za kaznena i prekršajna djela , odnosno da protiv njega nije vođen kazneni i prekršajni postupak za djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
   
 • II. Kandidati uz prijavu na natječaj  prilažu:
   
  -  životopis (vlastoručno potpisan)
  -  dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  -  uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita
  -  uvjerenje o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  ( "Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13) ( ne starije od 6 mjeseci)
  - uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( "Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13) ( ne starije od 6 mjeseci)
  -  dokaz o hrvatskom državljanstvu
  -  uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
   
  Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
  Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl.13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
   
  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Prijave za natječaj uz potrebnu dokumentaciju podnose se na adresu: Dječji vrtić "Biokovsko zvonce" Makarska, Molizanskih Hrvata 2, 21300 Makarska sa naznakom "natječaj za odgojitelja, novotvoreni poslovi" .


Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ BIOKOVSKO ZVONCE
pismena zamolba: Moliznskih Hrvata 2, 21300 Makarska