UČITELJ/UČITELJICA ENGLESKOG JEZIKA


Radno mjesto


MAKARSKA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
3 sata tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
6.11.2018.
14.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
 1. učitelj/ica engleskog jezika-1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme, 3 sata tjednog radnog vremena (zamjena radnice na rod. dopustu u dijelu satnice)
UVJETI:
Kandidati su dužni ispunjavati uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18)
i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96 i 56/01).
Prema Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15)
za inozemno stečene diplome potrebno je priložiti dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije te dokaz o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije u RH.
 
Kandidati su dužni dostaviti:
 • prijavu za radno mjesto
 • životopis
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja: presliku diplome ili presliku potvrde o stečenoj stručnoj spremi (uz dodatne dokaze navedene u tekstu natječaja ukoliko se radi o inozemno stečenoj diplomi)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice),
 • uvjerenje o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi, prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)
   
  Kandidati potrebnu dokumentaciju dostavljaju isključivo u preslikama.
  Nakon odabira kandidata, odabrani kandidat dostavit će poslodavcu originale dokumenata ili ovjerene preslike orginala.
   
  Kandidati koji imaju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve propisane dokaze o status/pravu na koje se pozivaju.
  Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17),
  uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i  dokaze propisane člankom  103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).
  Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
  Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl.13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
  Rok natječaja je osam dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Škole.
  Prijave i dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Škole:
  Osnovna škola Stjepana Ivičevića, Makarska, Ante Starčevića 14, 21300 Makarska,
  (s naznakom „ Za natječaj-NAPISATI TOČAN NAZIV RADNOG MJESTA ZA KOJE SE KANDIDAT PRIJAVLJUJE“). 
   
  Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom kao i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.
  Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici Škole.
  __________________________  
                                                  
                                                                                              Ravnateljica:
                                                                                          

Poslodavac


Osnovna škola STJEPANA IVIČEVIĆA
pismena zamolba: Ante Starčevića 14, 21300 Makarska