SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
10.9.2019.
18.9.2019.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeća Dječjeg vrtića „Travno” raspisuje
N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta
SPREMAČ/ICA
- 1 izvršitelj u radni odnos na određeno vrijeme, zamjena za bolovanje, puno radno vrijeme
UVJETI: prema članku 24. i 25.. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07.94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine 133/97)
- osnovna škola
- probni rad 30 dana
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Uz pisanu prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu) potrebno je priložiti slijedeće dokumente u preslici:
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis HZMO-a)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu - domovnicu
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni i prekršajni postupak, sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 1 mjesec)
- životopis
Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanje dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Uz prijavu na natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedenu na sljedećoj poveznici
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić „Travno“, 10010 Zagreb, Božidara Magovca 10
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na web stranici Vrtića www.vrtic-travno.zagreb.hr
Natječaj je objavljen dana 10.09.2019. na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića, te na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Natječaj traje do 18.09.2019. godine.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ TRAVNO
  • pismena zamolba: Božidara Magovca 10, 10010 Zagreb