SPREMAČ/ICA - SERVIR/KA


Radno mjesto


UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Djelomično
10.9.2019.
18.9.2019.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 29. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ''Duga'' Umag/Scuola materna e asilo nido ''Arcobaleno'' Umago raspisuje
 

NATJEČAJ

za popunu  upražnjenog radnog mjesta spremačice-servirke (m/ž)
 
 • 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
   
  Za obavljanje poslova spremača/ice-servira/ke može biti izabrana osoba koja, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava i sljedeće uvjete:
   
  - koja ima nižu stručnu spremu ugostiteljskog smjera  ili osnovnu školu,
  - utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
  - ispunjavanje uvjeta iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
   
  Uz prijavu priložiti:
 • presliku domovnice
 • presliku svjedodžbe o završenom školovanju
 • presliku uvjerenja nadležnog suda (ne starijeg od dana objave natječaja)da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (čl.25, st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
 • presliku uvjerenja nadležnog suda (ne starijeg od dana objave natječaja)da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak (čl.25, st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
 • kratak životopis
   
  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
  Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:
  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
  Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se isključivo poštom  na adresu: Dječji vrtić i jaslice ''Duga'' Umag, Labinska ulica 3, 52470 Umag, p.p. 1, u roku od 8 dana od dana objave natječaja, s naznakom: ''Natječaj za spremačicu''. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
   
  O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni/e najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
   
  Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Natječajna dokumentacija neće se vraćati.
   
  Ugovor o radu na neodređeno vrijeme sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od jednog mjeseca.
   
   
  Prije sklapanja ugovora o radu izabrani/e kandidat/kinje  dužni/e su dostaviti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i ovjerene preslike traženih dokumenata.
   
  KLASA:112-01/19-01/19
  URBROJ: 2105/05-14-01-19-1
  Umag, 10. rujna 2019.          
   
   
                                                                                    Predsjednica Upravnog vijeća
                                                                                                Slavica Renko
   
   
   
   
   
  Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, te na mrežnim stranicama Grada Umaga dana 10. rujna 2019. godine.


Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ I JASLICE DUGA UMAG
 • pismena zamolba: 52470 Umag, Labinska ulica 3