ODGOJITELJ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
7.11.2019.
15.11.2019.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
1 godinu
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne  novine 10/97, 107/07 94/13) i Odluke Upravnog vijeća od 05.11.2019.   Dječji vrtić „Siget“ objavljuje
N A T J E Č A J
Za popunu radnih mjesta
1. ODGOJITELJ/ICA  1 izvršitelja u radni odnos na određeno vrijeme s punim radnim vremenom - zamjena do povratka radnice s  prava na mirovanje radnog odnosa
UVJETI:
- prema  članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i članku 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97 i 4/98)
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te osoba koja nema zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova.
Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokaze (u neovjerenoj preslici):
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi, preslika
- dokaz o položenom stručnom ispitu, odnosno oslobođenju od polaganja istog, preslika
- dokaz o radnom stažu – elektronički zapis o stažu s Hrv. zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od 30 dana
- dokaz o hrvatskom državljanstvu-domovnicu, preslika
- uvjerenje  nadležnog suda  da se protiv kandidata ne vodi kazneni  postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25 st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13 (ne stariji od dana objave natječaja)
- uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak na neko od djela navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, (ne starije od dana objave natječaja)
- životopis
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužne su dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti.
U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Osoba  koja može ostvariti  pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br 121/2017) dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te  ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod   jednakim uvjetima.
Osoba  koja se poziva na   pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužna je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na Internet stranici  Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju dostupni na poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
Pisane prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu:
Dječji vrtić „Siget“, Siget 12, 10020 Zagreb, s  naznakom „za natječaj“
Nepotpune i nepravodobne prijave  neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata, na web stranici  www.vrtic.siget@zagreb.hr
Natječaj je objavljen dana 07.11.2019. na Internet stranici i oglasnoj ploči Vrtića, te na Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ SIGET
  • pismena zamolba: Siget 12, 10020 Zagreb