OPERATER/OPERATERKA SPECIJALNOG RADNOG VOZILA


Radno mjesto


RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
  • Smjena - prijepodne
  • Smjena - poslijepodne

Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2019.
15.11.2019.

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Kategorija C
3 godine
Opis poslova: obavljanje poslova čišćenja i održavanja kanalizacijske mreže specijalnim radnim vozilom: strojno čišćenje taloga i masnoća iz postojećeg kanalizacijskog sustava i slivnika, pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama. Organiziranje pripreme i rad ekipe na terenu prema uputstvima nadređenih i zakonskim propisima. Upravljanje specijalnim radnim vozilom u skladu s tehničkim uputama. Po potrebi rukovanje autodizalicom. Vršenje preventivnog pregleda vozila koje zaduži: pregled svih tekućina (ulje motora/kočnica visokotlačnih i usisnih pumpi, rashladna voda u motoru i nadogradnji, tekućina za stakla, tekućina u akumulatoru), vizualni pregled ispravnosti vozila i nadogradnje, pregled ispravnosti svjetala i pokazivača, pregled ispravnosti alata na stroju (visokotlačne dizne, usisne cijevi, alati za otvaranje poklopaca i ventila, sitni alat za montažu dizni). O uočenim nedostacima i neispravnostima u radu specijalnog vozila obavještavanje Voditelja uređaja i Voditelja Odjela mehanizacije. Vođenje brige o sigurnosti i zaštiti tereta tijekom utovara, transporta i istovara tereta. Vođenje evidencije o dnevnim aktivnostima i predaja podataka neposredno nadređenom. Vođenje svoje evidencije radnog vremena vozača putem tahografskih listića i kartice vozača te redovita predaja tahografskih listića za evidenciju i kartica vozača na očitavanje Tehničaru cestovnog prometa - vozaču. Izvještavanje neposredno nadređenog o nepravilnostima i nepredviđenim okolnostima prilikom obavljanja poslova.
Razina obrazovanja:VKV/SSS prometnog smjera
Položen  ispit za rukovatelja autodizalicom
Dokaz o stečenim kvalifikacijama vozača(KOD 95)
Zapošljavanje na određeno vrijeme (6 mjeseci).

Rad u jutarnjoj smjeni, po potrebi dežurstvo ili u smjenama. Pogonska pripravnost van redovnog radnog vremena.
Napomena: kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, a to pravo dokazuje rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze  iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Uz zahtjev i životopis priložiti fco. svjedodžbe, fco. vozačke dozvole, potvrdu HZMO-a o radnom iskustvu, dokaz o stečenim kvalifikacijama vozača, dokaz o položenom ispitu za rukovatelja autodizalicom. Nepotpune i nepravovremene molbe neće se uzeti u razmatranje.


 

Poslodavac


Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju
  • osobni dolazak: DOLAC 14, RIJEKA
  • pismena zamolba: Dolac 14, Rijeka