3. VIŠI/A STRUČNI/A SAVJETNIK/ICA ZA NABAVU


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2019.
18.11.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
5 godina
Temeljem članka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 2/97, 119/01 i 72/14) i članaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda raspisuje
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
na sljedećim radnim mjestima:
3. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA NABAVU - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za planiranje i realizaciju nabave, Odjel za poslove nabave, Služba za nabavu i opće tehničke poslove, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju do šest mjeseci, mjesto rada Zagreb
UVJETI:
Za radno mjesto pod rednim brojem 3:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno s njim izjednačeni studij, društveno–humanističkog smjera, prednost pravo ili ekonomija, 5 godina radnog iskustva u struci, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika, vozačka dozvola „B“ kategorije.
UVJETI - profil izvršitelja:
Za radno mjesto pod rednim brojem 3:
visoka razina sistematičnosti, organiziranosti, pedantnosti i savjesnosti, izgrađen osjećaj odgovornosti, izgrađene radne navike, izražene komunikacijske sposobnosti, povišena tolerancija na stres, spremnost na suradnju, identifikacija s kolektivom.
Kratak opis poslova:
Za radno mjesto pod rednim brojem 3:
Sudjelovanje u izradi godišnjeg plana nabave roba, radova i usluga, usklađivanje godišnjeg plana nabave s planom aktivnosti – programima rada i ukupnim financijskim planom, sudjelovanje u izradi troškovnika prije početka postupka nabave, sudjelovanje u provedbi postupaka javne nabave i provedbi nabave temeljem narudžbenica, organiziranje i provedba zaduženja i razduženja sitnog inventara i osnovnih sredstava (strojeva, alata, uređaja i druge opreme), kontinuirano praćenje realizacije planiranog, podnošenje tromjesečnih izvješća o realizaciji planiranog; drugo prema potrebi posla.
Za radno mjesto pod rednim brojem 3 uz pisanu prijavu za natječaj kandidat treba priložiti životopis, a za dokazivanje uvjeta:
- državljanstva (preslika važeće osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice ili domovnice)
- stečene stručne spreme (preslika diplome / potvrde o završenom studiju; strane diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj)
- radnog iskustva (preslika elektroničkog zapisa ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
- posjedovanja vozačke dozvole (preslika vozačke dozvole)
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati će predočiti izvornike.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dostavlja dokumentaciju sukladno posebnim propisima.
1. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf
2. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13, 98/19), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu.
3. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Izabrani kandidati pozvat će se radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na obavljanje liječničkog pregleda. Neodazivanje na poziv smatra se odustajanjem od zasnivanja radnog odnosa, a u tom slučaju će se radni odnos zasnovati sa sljedećim najviše rangiranim kandidatom. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Hrvatski restauratorski zavod.
Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj da će Hrvatski restauratorski zavod prikupljati i obrađivati osobne podataka navedene u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te u tu svrhu dostaviti obavijesti o rezultatima natječaja svim kandidatima koja uključuje inicijale, godinu rođenja i struku odabranog kandidata. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Hrvatski restauratorski zavod izdati potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obradit će se u skladu s važećim propisima (Općom uredbom o zaštiti podataka te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN (42/18)).
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa objavit će se u Narodnim novinama, mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva kulture RH i Hrvatskog restauratorskog zavoda.
U pisanoj prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke: ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, adresu elektroničke pošte, te redni broj i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.
Sve relevantne informacije vezane uz tijek natječaja objavit će se na mrežnoj stranici http://www.h-r-z.hr.
S kandidatima prijavljenim na javni natječaj provest će se razgovor s kandidatima i/ili pisana provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju. Za dokazivanje uvjeta „Profil izvršitelja“ moguće je psihologijsko testiranje.
Kandidati će o mjestu, vremenu i sadržaju provedbe razgovora s kandidatima/pisane provjere znanja biti obaviješteni na mrežnoj stranici http://www.h-r-z.hr/index.php/zavod/natjecaji-za-radna-mjesta pet dana prije održavanja.
Ako kandidat ne pristupi razgovoru s kandidatima/pisanoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Hrvatski restauratorski zavod, Nike Grškovića 23, Zagreb.
Za prijavu koja je na natječaj upućena kao preporučena pošiljka, dan koji je predana pošti smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućena.
Potpunom i pravodobnom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te je dostavljena na propisani način neposredno ili poštom s naznakom „NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM __“ . (upisati redni broj radnog mjesta)
Ako se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta dužan je slati odvojene prijave za svako radno mjesto.
Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, bit će o tome obaviješten te se više ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
Svi kandidati prijavljeni na natječaj bit će na isti način i u istom roku obaviješteni o rezultatima natječaja.

Poslodavac


HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD
  • pismena zamolba: Nike Grškovića 23, 10000 Zagreb