RAVNATELJ/RAVNATELJICA-RUKOVODITELJ/RUKOVODITELJICA STRUČNE SLUŽBE


Radno mjesto


RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2019.
17.11.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • excel
 • word
 • internet

Kategorija B
3 godine
Opis poslova: predstavljanje, zastupanje i potpisivanje u ime Društva, rukovođenje i organizacija rada stručne službe

Na temelju odredbi članka 30. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Rijeka, odredbi članka 2. Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa i Odluke Odbora Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Rijeka od 05.11.2019. raspisuje se
 
J A V N I   N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Rijeka
 
 1. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
 2. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili završen specijalistički diplomski stručni studij
 3. tri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi
 4. vozačka dozvola „B“ kategorije
 5. poznavanje rada na računalu
 6. poznavanje jednog stranog jezika – engleski, francuski, njemački ili talijanski.
   
   
   
Za natječaj je potrebno priložiti:
 1. Molbu
 2. Životopis na EU obrascu CV-a na hrvatskom jeziku
 3. Presliku diplome ili drugog odgovarajućeg dokumenta kojim se dokazuje stručna sprema
 4. Preslika potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 5. Dokaz o hrvatskom državljanstvu – preslika ili elektronički zapis domovnice
 6. Uvjerenje ili elektronički zapis da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 7. Presliku vozačke dozvole
 8. Suglasnost kandidata da je suglasan da se prije zasnivanja radnog odnosa, u primjerenom roku, ishodi uvjerenje o njegovoj ranijoj neosuđivanosti za kaznena djela propisana čl. 3. Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa (pravomoćna osuda na kaznu zatvora ili kaznu dugotrajnog zatvora ili djelomičnu uvjetnu osudu za kazneno djelo)
 9. Motivacijsko pismo koje mora sadržavati viziju razvoja i rada Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Rijeka u četverogodišnjem mandatu
 10. Pisanu izjavu kandidata o informatičkoj naobrazbi
 11. Pisanu izjavu kandidata o poznavanju jednog od stranih jezika – engleski, francuski, njemački ili talijanski.
 
Mandat  ravnatelja/ice Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Rijeka traje četiri godine a temeljem članka 7. Pravilnika o radu određen je probni rok od 6 mjeseci.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja će predočiti izvornik.
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana.
 
Kandidat/kinja koji/a nije podnio/la pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijema prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), i prema  članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 39/18), dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposliavanie-843/843.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
 1. Podnošenje prijava:
  Rok za podnošenje prijave je 10 dana od dana objave natječaja.
   
Ponude na javni poziv podnose se putem pošte na adresu:
HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA RIJEKA
Trg Republike Hrvatske 2/II
51000 Rijeka
„Prijava na Javni natječaj za izbor Ravnatelja – NE OTVARAJ“
 
Kandidat /kinja  koji/a ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune bit će pozvan/a putem e-mail adrese na testiranje općeg znanja o Crvenom križu a svi traženi podaci nalaze se na WEB stranicama Hrvatskog Crvenog križa i Gradskog društva Crvenog Križa Rijeka.
Kandidati koji zadovolje na testu bit će putem e-mail adrese pozvani na razgovor.
 
Kandidat/kinja  koji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Poslodavac zadržava pravo neizbora niti jednog kandidata.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
 

 

Poslodavac


HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA RIJEKA
 • pismena zamolba: Trg Republike Hrvatske 2/II, 51000 Rijeka