STRUČNI/A UČITELJ/ICA FRIZER/KA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
20 sati tjedno
Nema smještaja
Djelomično
3.12.2018.
11.12.2018.

Posloprimac


Srednja škola 3 godine
5 godina
NATJEČAJ
za
- stručni učitelj frizer-m/ž- neodređeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno.
Uvjeti: majstor frizer ili frizer s položenim majstorskim statusom i s položenim pedagoško-psihološkim obrazovanjem, frizer. 5 godina staža u struci
Nepostojanje zapreke za rad u školi prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13,152/14, 7/17 i 68/18).
Svi kandidati dostavljaju potrebne dokumente (preslike) kojima dokazuju ispunjavanje traženih uvjeta.
Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju, prema posebnim propisima, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju prednost.
Zakon o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, članak 101. (Narodne novine broj 121/17):
1. rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz domovinskog rata ili dragovoljca iz domovinskog rata, ne stariji od šest mjeseci
2. dokaz o nezaposlenosti-potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od mjesec dana
3. preslika pravomoćnog rješenja ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja
4. dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kad se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi
5. potvrda poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju kad se na natječaj ili oglas javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji)
6. preslika pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona o hrvatskim braniteljima ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (ako se na natječaj javljaju djeca živućih hrvatskih branitelja)
7. potvrda o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (u slučaju kad se na natječaj javlja hrvatski branitelj ili dijete živućeg hrvatskog branitelja)
8. rodni list (ako se na natječaj javlja dijete hrvatskog branitelja)
9. rješenje o priznatom statusu člana obitelji stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https//branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, članak 9. (Narodne novine broj 157/13 i 152/14):
1. isprava o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
2. dokument o prestanku radnog odnosa
Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, članak 48. f (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 184/13):
1. isprava o utvrđenom statusu
2. dokument o prestanku radnog odnosa
Pisane ponude s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu  Škole u roku 8 dana od objave natječaja.
Informacije na telefon 4886 183.

Poslodavac


OBRTNIČKA ŠKOLA ZA OSOBNE USLUGE
pismena zamolba: SAVSKA CESTA 23, 10000 ZAGREB