NJEGOVATELJ/NJEGOVATELJICA


Radno mjesto


VINKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
  • Smjena - prijepodne
  • Smjena - poslijepodne

Nema smještaja
Djelomično
4.12.2018.
12.12.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

1 godinu

Temeljem članka 26. stavka 1. i 2.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), na temelju odluke Upravnog vijeća  Katoličkog dječjeg vrtića  EDEN, Vinkovci, raspisuje se

N A T J E Č A  J
za prijem radnika na radno mjesto

Pomoćni djelatnik za njegu, skrb i pratnju-njegovatelj/ica  -na određeno puno radno vrijeme,              do povratka radnice s bolovanja, (1 izvršitelj/ica)

Uvjeti za radno mjesto su:

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete sukladno članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjim vrtićima (NN 133/97), te Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Katoličkog dječjeg vrtića EDEN, Vinkovci, i to kako slijedi:

• završeno osnovnoškolsko obrazovanje
• radno iskustvo u struci najmanje jedna godina,
• ispunjavanje uvjeta iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
• utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Uz prijavu treba priložiti:
- životopis;
- svjedodžbu o završenom osnovnoškolskom obrazovanju
- elektronički zapis od HZMO
- uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i                                            obrazovanju-ne starije od 6 mjeseci;
- presliku domovnice.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje:


Katolički dječji vrtić EDEN
“Natječaj za radno mjesto – njegovatelj/ica ”
Ervenička 1
32100 VINKOVCI


najkasnije u roku od 8 dana od dana objave natječaja.


Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru, pisanim putem.
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Katolički dječji vrtić Eden može prikupljati, koristiti i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Natječaj traje od 04. 12. 2018. do 12.12. 2018. godine.

________________________________________

Poslodavac

Poslodavac:    KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ “EDEN”
________________________________________
Kontakt: pismena zamolba: Ervenička 1, 32100 VINKOVCI
 Poslodavac


KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ EDEN VINKOVCI
  • osobni dolazak: 32 100 VINKOVCI,ŠKOLSKA 35
  • pismena zamolba: 32 100 VINKOVCI,ERVENIČKA 1