PRVOSTUPNIK/ICA SESTRINSTVA


Radno mjesto


ZAGREB
18
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
5.12.2018.
13.12.2018.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
1 godinu
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, objavljuje
NATJEČAJ
b) za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) u punom radnom vremenu:
5. prvostupnika sestrinstva u KBC Sestre milosrdnice - 18 izvršitelja,
Ad 5.
- VŠS, završena viša škola za medicinske sestre/završen stručni studij za medicinske sestre, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva u struci ili bez radnog iskustva ako je studij sestrinstva upisan u akademskoj godini 2013/2014. i kasnije.
Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.
Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl.102., st. 1-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN (121/17) da dostave dokaze iz čl. 103., st.1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog Zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.
Priložena potvrda o nekažnjavanju ne smije biti starija od 6 mjeseci.
Radni odnos zasniva se sa probnim radom u zakonski predviđenom trajanju ovisno o stručnoj spremi.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja  na adresu: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29 s naznakom „za natječaj“.
Pozivi na razgovore biti će objavljeni na internetskoj stranici KBC Sestre milosrdnice - www.kbcsm.hr.
Odluke o izabranim kandidatima javno će biti objavljene na oglasnoj ploči i internetskoj stranici KBC Sestre milosrdnice - www.kbcsm.hr.
Molimo kandidate da na molbi točno navedu za koje radno mjesto se prijavljuju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Poslodavac


Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
pismena zamolba: Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb