PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
5.12.2018.
13.12.2018.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Nije važno
KLINIČKA BOLNICA MERKUR  
Odjel za kadrovske poslove                                         
Zagreb, Zajčeva 19                                                  
objavljuje                                                           
N A T J E Č A J                                                    
B/ Za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme (zamjene za
odsutne radnike) za rad na slijedećim radnim mjestima:
1. Prvostupnik/ca sestrinstva  - 1 izvršitelj
Uvjeti:
- VŠS prvostupnik/ca sestrinstva
- odobrenje za samostalan rad.
Uz prijavu (zamolbu) potrebno je priložiti: životopis, preslike dokaza iz točke „Uvjeti“(nalaze se uz svako navedeno radno mjesto),
domovnicu, dokaz o radnom stažu,(potvrdu nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod prijama u javnu službu  sukladno čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, čl.9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl.101.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, treba priložiti i dokaze propisane čl.103.st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su objavljeni na web.str. Ministarstva hrvatskih branitelja.
https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, treba priložiti i dokaze o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri započljavanju u skladu s čl.22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan  dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.    
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave.    
Radni odnos se zasniva uz probni rad sukladno Pravilniku o radu.
Prije donošenja odluke o odabiru kandidata, moguće je provesti usmeno i pismeno testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidati primaju u radni odnos.
Prijavom na ovaj natječaj prijavljeni kandidati pristaju na objavu rezultata izbora na Web.str. i na Oglasnoj ploči Kliničke bolnice Merkur.
Prijave zajedno s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo pismenim putem, u zatvorenoj kuverti, s naznakom radnog mjesta, na slijedeću adresu: Klinička bolnica Merkur, Zagreb, Zajčeva 19, osobno u Urudžbeni zapisnik ili putem pošte.
Nepotpune, nepravovremene prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u natjačaju neće se razmatrati.
O rezultatu izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na Web.str. www.kb-merkur.hr.
Nakon objave rezultata izbora, prijavljeni kandidati mogu podići preslike svoje natječajne dokumentacije u roku od 30 dana.
Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na ovaj natječaj mogu se ravnopravno javiti osobe oba spola.

Poslodavac


KLINIČKA BOLNICA MERKUR
pismena zamolba: Zajčeva 19, 10000 Zagreb