STRUKOVNI UČITELJ / UČITELJICA ZDRAVSTVENE NJEGE


Radno mjesto


SISAK, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
18 sati tjedno
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
5.12.2018.
13.12.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

5 godina
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 57/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, dalje u tekstu: Zakon ) i čl. 37. Zakona o strukovnom obrazovanju ( NN 25/18 ) Srednja škola Viktorovac raspisuje
 
NATJEČAJ
za radno mjesto
 
strukovni učitelj Zdravstvene njege - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme 18 sati ukupnog radnog vremena, uz probni rok od 3 mjeseca; viša medicinska sestra uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

 Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene člancima 105. i 106. Zakona te čl.2. i 37. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( NN 1/96 i 80/99 ).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prednosti na koje se poziva i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. st. 1.-3. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17 ) uz prijavu je dužan priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze iz čl. 103. istog Zakona.
 
Popis dokaza kojima se ostvaruje pravo na prednost prilikom zapošljavanje na temelju Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17 ) dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja:
 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova ( NN 82/08 i 69/17 ) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uz prijavu na natječaj, kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
 
  1. Molbu, vlastoručno potpisanu
  2. Životopis, vlastoručno potpisan
  3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  4. Dokaz o državljanstvu
  5. Elektronički zapis HZMO
  6. Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 3 mjeseca )
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja, osobno ili poštom na adresu:
 
Srednja škola Viktorovac
Aleja narodnih heroja 1
44103 Sisak
„Za natječaj“

 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Natječajna dokumentacija neće se vraćati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način u istom roku, putem mrežne stranice Škole.
Natječaj traje od 5.12. do 13.12.2018.g.

Poslodavac


SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC
pismena zamolba: ALEJA NARODNIH HEROJA 1, 44103 SISAK