4. ANALITIČAR/KA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
5.12.2018.
20.12.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
2 godine
Na temelju odredbi Pravilnika o radu, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Zagreb, Ksaver 208, objavljuje
NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na radna mjesta u:
A) SEKTORU ZA BESPOVRATNE POTPORE - PODUZETNIŠTVO
A1) Služba za vrednovanje i ugovaranje projekata - Poduzetništvo
A1.2) Odjel II
4. ANALITIČAR/KA - 1 izvršitelj/ica - radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci
Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (VSS) prirodoslovnog, tehničkog, društvenog ili humanističkog smjera, najmanje 2 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, aktivno znanje rada na računalu (MS Office), poželjna vozačka dozvola B kategorije, aktivan vozač, razvijene analitičke sposobnosti, proaktivnost, samostalnost i odgovornost u rješavanju individualnih radnih zadataka, razvijene komunikacijske vještine, poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU
Uz prijavu na natječaj kandidat/kinja mora priložiti:
- životopis
- dokaz o državljanstvu RH (presliku važeće osobne iskaznice)
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
- elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana prijave na natječaj)
- dokaz o znanju engleskog jezika (preslika svjedodžbe ili indeksa ili potvrde o završenom tečaju)
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidati će predočiti izvornik.
Kandidati su u prijavi dužni navesti redni broj radnog mjesta i radno mjesto za koje se prijavljuju, te naziv Sektora/Službe/Odjela u koji se prijavljuju. U slučaju prijave na više oglašenih radnih mjesta, dovoljno je dostaviti jedan primjerak tražene dokumentacije uz naznaku radnih mjesta za koje se podnosi prijava.
Kandidati su u prijavi dužni navesti svoju e-mail adresu.
U slučaju testiranja, za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati.
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa objavit će se putem Narodnih novina, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb, te na Internet stranicama Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.
Opis poslova radnih mjesta, te sve relevantne informacije vezane uz tijek natječaja biti će objavljeni na web stranici www.hamagbicro.hr.
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije prikuplja, obrađuje i koristi Vaše osobne podatke (identifikacijski podaci, kontakt podaci i dr. podaci navedeni u prijavi) u svrhu provedbe natječaja za prijam u radni odnos za radno mjesto na koji ste se prijavili.
Podnošenjem prijave na natječaj za prijam u radni odnos suglasni ste s načinom prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka opisanim u ovom Natječaju.
Obavijest o zaštiti osobnih podataka i podaci za kontakt putem kojih podnositelj prijave može ostvariti svoja prava nalaze se na web stranici www.hamagbicro.hr.  
Prijave kandidata s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ksaver 208, Zagreb, s naznakom „Ponuda za radno mjesto“.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Poslodavac


HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE
pismena zamolba: Ksaver 208, 10000 Zagreb