MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


KARLOVAC, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
3
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
  • 3i smjene
  • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
5.12.2018.
13.12.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


medicinska sestra/medicinski tehničar
Srednja škola 4 godine
Nije važno
Na temelju članka 59. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16, 131/17) i članka 21.  Statuta Opće bolnice Karlovac, ravnatelj Opće bolnice Karlovac raspisuje
 
Natječaj za
 primitak u radni odnos

3) Srednja medicinska sestra – 3 (tri) izvršitelja na određeno vrijeme
Uvjet: SSS/IV – srednja medicinska sestra/tehničar – završena četverogodišnja medicinska škola i položen stručni ispit ili završena petogodišnja medicinska škola; važeće odobrenje za samostalan rad.
Probni rad: 2 mjeseca.
 
Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno čl. 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova.
 
Uz prijavu na natječaj kandidati su obavezni priložiti:
      - životopis - svi
      - dokaz o stručnoj spremi – preslik diplome/svjedodžbe – svi
      - dokaz o položenom stručnom ispitu – preslik uvjerenja – svi
      - preslik odobrenja za samostalan rad – licence – svi
      - dokaz o radnom stažu – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu, izdana tijekom važenja natječaja - svi
      - uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ukoliko su nezaposleni - svi nezaposleni
      - dokaz o državljanstvu - svi
      - dokaz o nekažnjavanju ne stariji od  6 mjeseci – svi
 
Za posebne navode u zamolbi, kandidati su dužni priložiti dokaze.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom, kojom to potvrđuju, te takvi kandidati imaju prednost u odnosu na druge kandidate, pod jednakim uvjetima.
 
Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, dalje: Zakon) pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. Zakona, da dostave dokaze iz članka 103. st. 1. Zakona, u svrhu ostvarivanja prednosti prilikom zapošljavanja.
Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva branitelja RH: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
U slučaju nejednakosti dokaza na navedenoj internetskoj stranici i dokaza koje određuje Zakon, vrijede dokazi iz Zakona. 
 
Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.
 
Poziv na razgovor i provjeru znanja i sposobnosti bit će objavljen na internetskoj stranici Opće bolnice Karlovac: www.bolnica-karlovac.hr.
 
Ukoliko budu pozvani, kandidati su se obvezni odazvati pozivu, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.
 
Sve prijave na natječaj sa prilozima dostavljaju  se na adresu Opća bolnica Karlovac , Dr. A. Štampara 3, 47 000 Karlovac ili se predaju osobno u Urudžbeni zapisnik Opće bolnice Karlovac, Dr. A. Štampara 3, Karlovac, svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave.
 
Javni natječaj objavljujemo u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba u Karlovcu, oglasnoj ploči i web-stranicama Opće bolnice Karlovac.
 
Rok prijave je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
 
Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
 
Kandidati će o rezultatima provedenog natječaja biti obaviješteni putem internetske stranice Opće bolnice Karlovac: www.bolnica-karlovac.hr, te se dan objave smatra danom dostave obavijesti kandidatima.
 
 

Poslodavac


OPĆA BOLNICA KARLOVAC
pismena zamolba: Dr. A. Štampara 3, Karlovac