KUHAR/ICA


Radno mjesto


BUZET, ISTARSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
5.12.2018.
13.12.2018.

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), ravnateljica Osnovne škole „Vazmoslav Gržalja“ dana 5. prosinca 2018. godine raspisuje:
N  A  T  J  E  Č A J
za zasnivanje radnog odnosa
 
za radno mjesto KUHAR/ICA, 1 (jedan) izvršitelj/ica, na ODREĐENO, PUNO RADNO VRIJEME, odnosno 40 sati tjednog radnog vremena, zamjena, do povratka radnice na rad.
 
Razina obrazovanja: završena srednja škola – program kuhar
Radno iskustvo: nije važno
 
Mjesto rada u pravilu Matična škola Buzet.
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18).
 
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis
- diplomu o stečenoj stručnoj spremi (kopija)
- domovnicu (kopija)
- rodni list (kopija)
- elektronički zapis o radno pravnom statusu (kopija)
- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 (šest) mjeseci (kopija)
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u vrijeme objave ovog natječaja, prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na pravo prednosti koje ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze.
Pozivaju se osobe iz čl.102.st.1.-3. te čl. 103. st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:   
           https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno ili poštom Osnovnoj školi „Vazmoslav Gržalja“ Buzet, II. istarske brigade 18, 52420 Buzet, s naznakom "za natječaj".
Rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objave natječaja, od 5.12.2018. do 13.12.2018.
Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
 
Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Rok u kojem će kandidati biti izvješteni o rezultatima izbora je 15 dana od dana zaključivanja natječaja. Obavještavanje je putem e-maila, te na mrežnim stranicama Škole.
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA VAZMOSLAV GRŽALJA BUZET
pismena zamolba: II. ISTARSKE BRIGADE 18, BUZET 52420