KUHAR/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
5.12.2018.
13.12.2018.

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Nije važno
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13) i odluke  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Petar Pan, raspisuje se
NATJEČAJ ZA IZBOR KUHAR/ICA
Jedan (1) IZVRŠITELJ/CA
- rad na određeno vrijeme (zamjena do povratka na rad)
- puno radno vrijeme
- probni rad 60 dana
UVJETI: Prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13) i  Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Petar Pan
Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koja ispunjavaju  propisane uvjete.
Uz prijavu na natječaj kandidat mora priložiti slijedeće dokumente u preslici:
- Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (završena srednja kuharska škola)
- Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis  iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)- ne stariji od tri mjeseca od dana objave natječaja
- Dokaz o hrvatskom državljanstvu (Domovnicu )
- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13)- ne stariji od tri mjeseca od dana objave natječaja
- Životopis
Osoba koja prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidati/kinje koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), dužni su se u prijavi na  natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Pozivaju se kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju potražiti na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na  natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se isključivo poštom na adresu: Dječji vrtić Petar  Pan, Španovićeva 18, 10000 Zagreb, UZ NAZNAKU : „ZA NATJEČAJ – KUHAR“
Natječaj vrijedi od  05.12.2018.-13.12.2018.
Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj  ploči  Dječjeg vrtića Petar Pan.
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke putem mrežne stranice vrtića:
http://www.vrtic-petarpan.zagreb.hr/default.aspx?id=74
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN
pismena zamolba: ŠPANOVIĆEVA 18, 10000 ZAGREB