SPREMAČ / SPREMAČICA


Radno mjesto


OSIJEK, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
2
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
7.12.2018.
15.12.2018.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Naziv RM: spremačica
 
Opis poslova:
-održavanje čistoće radnih i ostalih prostorija, hodnika, holova, stepeništa u ambulantama Doma zdravlja
-održavanje čistoće sanitarnih čvorova u ambulantama Doma zdravlja
-održavanje čistoće opreme i inventara u ambulantama Doma zdravlja
-iznošenje otpada iz prostorija i prostora i odlaganje u odgovarajuće spremnike
 
Razina obrazovanja: NKV
 
Uvjeti:
-NKV- završena osnovna škola (osmogodišnja)
 Probni rad: jedan (1) mjesec
 
 
NAPOMENE:
Uz zamolbu, kandidati su obvezni priložiti i:
1.životopis,
2.preslik svjedodžbe,
3.preslik domovnice,
4.elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave ovog natječaja
5.uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak po službenoj dužnosti, ne starije od šest mjeseci od dana objave ovog natječaja
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Natječaj će se objaviti na mrežnoj stranici DOMA ZDRAVLJA OSIJEK www.dzo.hr te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr.
Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidat je izričito suglasan da DOM ZDRAVLJA OSIJEK kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove osobne podatke u svrhu provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prijave kandidata adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te će se čuvati u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti arhivskog i  dokumentarnog gradiva i uredskom poslovanju DOMA ZDRAVLJA OSIJEK.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebe dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa čl.9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, osim, dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
DOM ZDRAVLJA OSIJEK zadržava pravo za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provesti provjeravanje stručnih i radnih sposobnosti testiranjem, razgovorom i/ili pisanom provjerom znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, rješavanjem određenih radnih zadataka ili na drugi prikladan način, a o načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti, kao i o vremenu testiranja,  razgovora i/ili pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina, rješavanja određenih radnih zadataka,  kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice www.dzo.hr.
Kandidati u prijavi moraju obvezno naznačiti za koje radno mjesto se prijavljuju.
Do donošenja odluke o odabiru kandidata, DOM ZDRAVLJA OSIJEK zadržava pravo u cijelosti ili djelomično poništiti natječaj.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu DOMA ZDRAVLJA OSIJEK, Park kralja Petra Krešimira IV. 6, 31000 Osijek, s naznakom: „Prijava na natječaj-spremačica.''
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice www.dzo.hr.


Poslodavac


DOM ZDRAVLJA OSIJEK
pismena zamolba: PARK KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV. 6, 31000 OSIJEK