VOZAČ/VOZAČ SANITETSKOG VOZILA


Radno mjesto


OSIJEK, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
4
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
 • 2 smjene
 • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
5.12.2018.
13.12.2018.
Terenski rad

Posloprimac


 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Potrebno poznavanje osnova informatike
 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Kategorija B
1 godinu
Temeljem članka 22. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije Osijek, J. Huttlera 2 raspisuje
 
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
 
 
 
 1. VOZAČ SANITETSKOG VOZILA (m/ž) - četiri (4) izvršitelja na određeno vrijeme, zbog zamjene odsutnih radnika radi korištenja godišnjih odmora i bolovanja, u trajanju od devet (9) mjeseci uz probni rad od dva (2) mjeseca
 
Mjesto rada:          Osječko – baranjska županija
                 
Uvjeti:             
 
 • SSS/KV – u zanimanju vozač motornog vozila
 • 1 godina radnog iskustva u struci
 • položen vozački ispit „B“ kategorije
 • poznavanje rada na računalu
 
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti:
 
 
 • životopis
 • presliku domovnice
 • presliku rodnog lista
 • presliku svjedodžbe o završenom obrazovanju
 • elektronički zapis (ili potvrda) izdano od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu, ne starije od dana objave ovog natječaja,
 • presliku vozačke dozvole „B“ kategorije,
 • potvrdu, presliku ugovora o radu ili drugi odgovarajući dokaz, o vrsti poslova koje je radnik obavljao i trajanju radnog odnosa  kao dokaz radnog iskustva u struci,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja.
 
 
 
Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba
spola.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te je dužan osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta  uz prijavu priložiti i svu propisanu dokumentaciju  te  ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o   hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17.) dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze iz čl. 103. navedenog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja izričito su suglasni da Zavod za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije kao Voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN, br. 106/12 – pročišćeni tekst) i Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679.
 
Prijavom na natječaj – dajete privolu za obradu vaših osobnih podataka u svrhu provođenja postupka izbora kandidata za navedeno radno mjesto, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679.
 
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima smatra se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke ostvareno nakon stjecanja stručne spreme.
 
Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
 
Prijava na natječaj s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i s obveznom naznakom za koje radno mjesto se prijava podnosi, dostavlja se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, 31 000 Osijek, Josipa Huttlera 2, s naznakom: „Za natječaj za zapošljavanje – za radno mjesto___________ ­­                                                     “.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Do donošenja odluke o izboru kandidata natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.
 
S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji su podnijeli urednu
zamolbu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, po potrebi
a ovisno o broju prijavljenih kandidata, Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske
županije zadržava pravo provesti testiranje/razgovor s kandidatima.
 
O načinu provođenja testiranja/razgovora, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se   
provesti testiranje, vremenu testiranja/razgovora, kandidati će biti obavješteni objavom
na službenoj web-stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i
oglasnoj ploči.
 
Ako kandidat koji  se prijavio na natječaj ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Izabrani kandidati za radno mjesto prije sklapanja Ugovora o radu pozvati će se da dostave Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koja su izabrani uz upozorenje da se nedostavljanje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti smatra odustankom od prijema u radni odnos budući je isto uvjet za prijem u radni odnos .
 
O rezultatima natječaja svi kandidati biti će obaviješteni u zakonskom roku putem službene web – stranice Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije.
 

Poslodavac


Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije
pismena zamolba: JOSIPA HUTTLERA 2, 31 000 OSIJEK