MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR U SANITETSKOM PRIJEVOZU


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
10
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
5.12.2018.
12.12.2018.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • excel
  • word
  • internet

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
Nije važno
Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, Split, raspisuje 
                                                           NATJEČAJ
                                                                 za  popunu radnih mjesta                     
  1. MEDICINSKA SESTRA/ TEHNIČAR U SANITETSKOM PRIJEVOZU, na određeno vrijeme- deset (10) izvršitelja/ica
MJESTO RADA: Splitsko dalmatinska županija
UVJETI: -    SSS, Zdravstvena škola,
  • položen stručni ispit
  • odobrenje za samostalni rad,
  • znanje jednog svjetskog jezika
  • poznavanje rada na računalu
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Za radno mjesto pod rednim brojem 1., 2.,  kandidat je uz prijavu dužan priložiti: životopis, domovnicu, svjedodžbu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, odobrenje za samostalni rad,  potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  o radnom stažu, presliku osobne iskaznice, uvjerenje nadležnog  suda o  nekažnjavanju ( ne stariji  od 6 mjeseci), odgovarajuće potvrde o znanju jednog stranog jezika i poznavanju rada na računalu. Za radno mjesto pod rednim brojem 2. kandidat je  pored naprijed navedene dokumentacije  obvezan dostaviti uvjerenje o boravištu/prebivalištu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17 ) dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze iz čl.103. navedenog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, poveznica
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Priložene isprave dostavljaju se  u  neovjerenoj preslici uz obvezu  izabranog kandidata  da nakon izbora dostavi izvornike.  Rok za podnošenje prijava je 7 dana od dana objave  i podnose se na adresu: Zavod  za hitnu medicinu  Splitsko-dalmatinske županije, Split,  Spinčićeva 2, osobno ili poštom s naznakom na koje radno mjesto se podnosi.
O rezultatu  izbora kandidati će biti izvješteni objavom na web stranici Zavoda u zakonskom roku.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Poslodavac


ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
pismena zamolba: SPINČIĆEVA 2, 21000 SPLIT