SURADNIK/CA U NASTAVI KUHARSTVA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
6.12.2018.
14.12.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Nije važno
Sukladno člancima 105. i 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članku 13. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.
Uz prijavu je potrebno priložiti: životopis, presliku domovnice, svjedodžbe, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za  mirovinsko osiguranje, presliku potvrde o pedagoško-psihološkom obrazovanju.Osobe koje imaju prednost pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, dužne su priložiti potvrdu.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkim putem.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Poslodavac


UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO UČILIŠTE
pismena zamolba: Kombolova 2a, 10010 Zagreb