KUHAR/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
6.12.2018.
14.12.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 3 godine
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/09., 92/10.,105/10, 90/11., 5/12., 16/12. i 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) Osnovna škola Sveta Klara, Mrkšina 42, Zagreb
raspisuje dana 06.12.2018.
NATJEČAJ
za radno mjesto
1. KUHAR/ICA
- 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, zamjena 
Uvjeti: Prema općim propisima o radu, odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine; br.87/08.,86/09., 92/10.,105/10, 90/11.,5/12., i 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), Pravilniku o djelokrugu rada tajnika te administrativno tehničkim i pomoćnim poslovima koji se  obavljaju u osnovnoj školi(NN4/2014) i Pravilniku o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta OŠ Sveta Klara
- poslove kuhara/ice može obavljati osoba koja ima završenu srednju školu-program kuhar odnosno KV kuhar i položen tečaj higijenskog minimuma
Uz prijavu (zamolbu) na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
- životopis
- preslika dokaza o stručnoj spremi
- preslika potvrde o položenom tečaju higijenskog minimuma
- preslika dokaza o državljanstvu (domovnice)
- potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- uvjerenje nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju, a prednost na ostale kandidate ostvaruju samo pod jednakim uvjetima, ukoliko ispunjavaju sve uvjete natječaja.
Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja  navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. st. 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf  
Na natječaj temeljem čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:
Osnovna škola Sveta Klara,
Mrkšina 42,
10020 Zagreb,
s naznakom: „za natječaj- kuhar/ica“.  
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice škole u zakonskom roku.
Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici HZZ,web stranici škole i oglasnoj ploči škole.

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA SVETA KLARA
pismena zamolba: Mrkšina 42, 10020 Zagreb