MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


STANČIĆ, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
3i smjene
Nema smještaja
U cijelosti
6.12.2018.
13.12.2018.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
1 godinu
Na temelju članka 36. Statuta Centra za rehabilitaciju Stančić (dalje u tekstu: Centar ), uvezi s člankom 23. Pravilnika o sistematizaciji i unutarnjem ustroju Centra , ravnateljica Centra objavljuje
NATJEČAJ
Za zasnivanje radnog odnosa u Centru za rehabilitaciju Stančić
Na radnom mjestu
MEDICINSKA SESTRA – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme.
Uvjeti:
Srednjoškolsko obrazovanje za medicinske sestre
Položen stručni ispit
Potrebno radno iskustvo 1 godina,
Nepostojanje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.
Uz prijavu su kandidati/kinje dužni priložiti:
Životopis
Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
Presliku domovnice
Presliku rodnog lista
Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 1 mjeseca)
Dokaz o radnom stažu (ne starije od 1 mjeseca)
Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata/kandidatkinje da nakon izbora dostavi izvornike.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu.
Za potrebe provjere podataka o osuđivanosti za kaznena djela i prekršaje iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi, Centar će za odabranog kandidata/kandidatkinju po službenoj dužnosti pribaviti podatke, kao i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak pred nadležnim sudom iz stavka 1. podstavka 4. istog članka.
Osobe  koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas i njihove prijave neće se razmatrati.

Poslodavac


Centar za rehabilitaciju STANČIĆ
pismena zamolba: Centar za rehabilitaciju Stančić,Zagrebačka 23,Sta