VIŠI STRUČNI SURADNIK/SURADNICA ZA EUROPSKE FONDOVE


Radno mjesto


KOPRIVNICA, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
1
  • Na određeno; novootvoreni poslovi
  • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
6.12.2018.
14.12.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Engleski jezik
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

1 godinu
Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11. i 04/18.), pročelnica Službe ureda župana, raspisuje
 
OGLAS
za prijam službenika/ica u službu na određeno vrijeme u Službu ureda župana
 
viši stručni suradnik/ica za europske fondove – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme zbog obavljanja poslova provedbe projekta za vrijeme ugovorenog trajanja projekta
 
OPIS POSLOVA  
Surađuje na provedbi projekta „PRILIKA ZA SVE 3“ sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda. Priprema stručnu dokumentaciju, koordinira kontrolu ugovora o radu pomoćnika u nastavi te njihove putne troškove i dnevnice za službena putovanja u skladu s uputama za prijavitelje, priprema dokumentaciju za izvještavanje, surađuje i koordinira sa školama u projektu oko provedbe projektnih aktivnosti – edukacija  pomoćnika u nastavi, koordinira provedbu edukacije zaštite na radu i zaštite od požara pomoćnika u nastavi, saziva i vodi zapisnike sa sastanaka Projektnog tima i koordinacijskih sastanaka s projektnim partnerima. Koordinira sa školama i nadležnom agencijom prijave novih učenika s teškoćama u razvoju za sudjelovanje u projektu. Ažurira bazu podataka na web servisu „Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali“ upisivanjem novih učenika u projektu s pripadajućom dokumentacijom.
VRIJEME NA KOJE SE SLUŽBENIK PRIMA U SLUŽBU – ugovoreno trajanje projekta do 31. kolovoza 2021. godine, sukladno članku 2.5. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.
 
UVJETI:
- magistar/str.spec. društvene ili humanističke struke,
- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci,
- položen državni stručni ispit,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.
 
Uvjeti utvrđeni za radno mjesto na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10.), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.
Pored navedenih uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11. i 04/18.), (u daljnjem tekstu: Zakon). a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.
Na Oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.), čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01, 103/03. i 148/13.), čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13. i 152/14. i 39/18.), čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/ zaposljavanje-843/843.
Kandidat koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji nema položen državni stručni ispit dužan ga je položiti u roku.
Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Oglas.
Na web stranici Koprivničko-križevačke županije, www.kckzz.hr (Natječaji) naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja (opći i posebni dio) i sposobnosti kandidata (znanje rada na računalu i engleski jezik), područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.
Na istoj web stranici i na Oglasnoj ploči Koprivničko-križevačke županije objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
 
Uz prijavu je potrebno priložiti:
- kratak životopis,
- presliku isprave (domovnica, osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica) o dokazu hrvatskog državljanstva sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu ("Narodne novine" broj 53/91., 70/91., 28/92., 113/93., 130/11. i 110/15.),
- presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
- izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu,
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak,
- dokaz o znanju rada na računalu (preslika certifikata, indeksa, svjedodžbe, uvjerenja i sl.).
- dokaz o znanju engleskog jezika(preslika certifikata, indeksa, svjedodžbe, uvjerenja i sl.).
  Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu. Osobe koje podnesu neuredne prijave (nepotpune i nepravovremene prijave) ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Oglas sukladno članku 21. Zakona.
 
Obvezujemo se da ćemo s osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU GDPR) i Zakonu provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), te u skladu s Politikom zaštite privatnosti osobnih podataka koja je objavljena i može se pročitati na web stranici Koprivničko-križevačke županije, https://kckzz.hr/uprava/politika-zastite-privatnosti-osobnih-podataka/, uz primjenu odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.
 
Prijave se podnose pročelnici Službe ureda župana Koprivničko-križevačke županije u roku 8 dana od dana objave Oglasa na Zavodu za zapošljavanje, na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica, Služba ureda župana.
O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Poslodavac


KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
pismena zamolba: Ulica Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica