NJEGOVATELJ/ICA


Radno mjesto


ZADAR, ZADARSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Djelomično
6.12.2018.
14.12.2018.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Nije važno

Na temelju članaka 107. st. 1. i 2. i 105. st. 16. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. , 07/17. i 68/18)  Osnovna škola Voštarnica – Zadar raspisujeN  A  T  J  E  Č  A  J
za prijem radnika na radna mjesta

1. Njegovatelj, puno radno vrijeme, jedan (1) izvršitelj na neodređeno vrijeme.Uvjeti:
Osposobljenost za zanimanje njegovatelj ili SSS medicinska sestra – medicinski tehničar.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za njegovatelja kandidati su dužni priložiti:
- uvjerenje o osposobljenosti ili svjedodžbu
- životopis
- preslik domovnice
- izvornik uvjerenja da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana)


Na ovaj natječaj se ravnopravno natječu osobe oba spola.

Natječaj je objavljen  06.12. 2018. g., a rok za dostavu prijave je 14.12.2018. g.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu:
                                    
                                         Osnovna škola Voštarnica – Zadar
                                                        Ivana Meštrovića 3
                                                           23000  Zadar
                                                            (za natječaj)

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole  nakon donošenja Odluke o izboru.

 

 Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA VOŠTARNICA - ZADAR
pismena zamolba: IVANA MEŠTROVIĆA 3 , 23000 ZADAR