POMOĆNI KUHAR/POMOĆNA KUHARICA


Radno mjesto


POŽEGA, POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
20 sati tjedno
Smjena - poslijepodne
Nema smještaja
Bez naknade
6.12.2018.
14.12.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
1 godinu
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97., 107/07. i 94./13.), te članka 48. Statuta Dječjeg vrtića Požega, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Požega, Rudinska 8, Požega raspisuje
 
NATJEČAJ
za prijam radnika u radni odnos
 
 1. POMOĆNI/A KUHAR/ICA – 1 izvršitelj/ica – nepuno radno vrijeme -  20 sati tjedno - određeno – 24 mjeseca u sklopu Programa unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog obrazovanja – POŽEŠKI LIMAČI, br. Poziva: UP 02.2.2.08.0023
 
UVJETI:
 • osnovna škola
 • jedna godina radnog iskustva
   
Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:
 
 1. hrvatsko državljanstvo
 2. radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke određene člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97., 107/07. i 91/13.)
 
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:
 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica/osobna iskaznica),
 3. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
 4. potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 
Potvrdu o nekažnjavanju u kaznenom i prekršajnom postupku – pribavit će Ustanova po službenoj dužnosti od Ministarstva pravosuđa službenim putem nakon obavljenog izbora kandidata, a prije sklapanja Ugovora o radu.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Kandidati koji imaju prava prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima temeljem zakonskih odredbi, dužni su se na to pravo pozvati i priložiti vjerodostojne dokaze sukladno Zakonu. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima, uz prijavu na natječaj dužan je dostaviti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 i https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf .
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
ROK PRIJAVE:
8 dana od dana objavljivanja natječaja na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Požega.
Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu:
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA Rudinska 8, p.p. 623, 34000 Požega s naznakom „Natječaj za pomoćnog kuhara-kuharicu“.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Natječajna dokumentacija neće se vraćati. O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 

Poslodavac


Dječji vrtić Požega
pismena zamolba: Rudinska 8, Požega