PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA


Radno mjesto


KARLOVAC, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
6.12.2018.
13.12.2018.
Terenski rad

Posloprimac


Sestrinstvo
Viša ili prvostupanjska
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Potreban položen stručni ispit; ODOBRENJE ZA SAMOSTALAN RAD; državni stručni ispit za medicinsku sestru
Kategorija B
Nije važno
Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije na temelju članka 31. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije objavljuje
 
 
                                                       N A T J E Č A J
             
 1. Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme:
 2. < >Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, svjedodžbu/diplomu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, odobrenje za samostalan rad,  dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili  osobna iskaznica), elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 3 mjeseca od dana objave natječaja i preslik vozačke dozvole “B” kategorije.
   
 3. Zamolba u kojoj neće biti navedeni svi traženi podaci i prilozi navedeni u ovom natječaju smatrat će
  se neurednom prijavom. Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijama. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
   
  4. Rok za podnošenje prijava od 6. prosinac 2018. do 13. prosinac 2018.
  Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije,
  47 000 Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, s naznakom «prijava na natječaj ».
   
  5. Kandidat  koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  priložiti  i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarenje prava prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) navedeni su na internet stranici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
                                                                    
  6. Podnošenjem ponude na natječaj, kandidati daju izričitu suglasnost da Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke  isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.
   
  7. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije zadržava pravo moguće provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata  koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, kao i poništenja natječaja.
   
  U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, poziv kandidatima za provjeru stručnih i radnih sposobnosti, kao i sve obavijesti o tijeku natječaja i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr te kandidati neće biti pojedinačno pisano izvješćeni. Vrijeme održavanja provjere stručnih i radnih sposobnosti bit će objavljeno na web stranici najmanje 4 dana prije provjere.
   
  Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici,  smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

  8. Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr u roku od 30 dana od završetka natječaja.
                                                                                  
   


Poslodavac


ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE
pismena zamolba: dr. V. Mačeka 48, Karlovac