VODITELJ/VODITELJICA PROJEKTA ZAŽELI


Radno mjesto


SINJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
7.12.2018.
17.12.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Kategorija B
1 godinu
  1. viši stručni suradnik – voditelj projekta  „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena”, „Susjede brinu o susjedima” na određeno vrijeme od 26 mjeseci, uz probni rad od 2 mjeseca, radi obavljanja privremenih poslova.
 
Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako ZSN- om nije drugačije određeno.
 
a) Kandidati za radno mjesto pod rednim brojem 1) moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:
- magistar struke ili stručni specijalist struke s područja društvenih znanosti;
- najmanje jedna godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
- poznavanje rada na računalu;
- znanje engleskog jezika;
- vozačka dozvola B kategorije;
- položen državni stručni ispit.
 
b) Kandidati za radno mjesto pod rednim brojem 2) moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:
- sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik pravne struke;
- najmanje jedna godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
- poznavanje rada na računalu;
- znanje engleskog jezika;
- vozačka dozvola B kategorije;
- položen državni stručni ispit.
 
 
 
Uvjet magistra ili stručnog specijalista, temeljem odredbe članka 35. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 74/10 i 125/14), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.
 
Uvjet sveučilišnog prvostupnika struke ili stručnog prvostupnika, temeljem odredbe članka 35. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 74/10 i 125/14), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle višu stručnu spremu.
 
Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, pored ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.
 
Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima definirano je člankom 13. ZSN- a.
 
Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od prijma u službu.
 
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.
 
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.
 
Prijavi na oglas za radna mjesta pod rednim brojem 1) i 2)  potrebno je priložiti sljedeće:
-   životopis;
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a ukoliko podnositelj ne posjeduje niti jednu od tih isprava, može priložiti presliku domovnice);
- presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim oglasom;
- izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati);
- presliku uvjerenja da podnositelj nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca;
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika rješenja, ugovora, potvrde poslodavca ili sl.) a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;
- presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;
- običnu presliku potvrde nadležne institucije o aktivnom znanju engleskog jezika ili o toj činjenici vlastoručno potpisana izjava;
- običnu presliku certifikata o poznavanju rada na računalu koji se priznaje u zemljama Europske unije, ukoliko ga je podnositelj prijave stekao ili o toj činjenici vlastoručno potpisana izjava;
- običnu presliku vozačke dozvole;
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata/kandidatkinje da je suglasan/na sa svim uvjetima oglasa te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog oglasa;
- presliku dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, ako ga je podnositelj prijave položio.
 
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu na određeno vrijeme dostaviti na uvid originalne dokumente.
 
Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
 
Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka roka objavljenog oglasa. Ispunjavanje uvjeta određuje se na posljednji dan roka objavljenog oglasa.
 
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
 
 
 
 
Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz oglasa, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.
 
Oglasni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete.
 
Na web-stranici Grada Sinja (www.sinj.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o postupku. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Sinja bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
 
Prijave se podnose na adresu: Grad Sinj, Povjerenstvo za provedbu oglasa (voditelj/pomoćnik voditelja projekta  „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena”, „Susjede brinu o susjedima”), Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj, u roku od osam dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Sinj. Prijave se mogu dostaviti i osobno u pisarnicu Grada Sinja, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj.
 
Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni, putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.
 
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
 

Poslodavac


GRAD SINJ
pismena zamolba: DRAGAŠEV PROLAZ 24, SINJ