SPREMAČ/SPREMAČICA


Radno mjesto


GAREŠNIČKI BRESTOVAC, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
7.12.2018.
16.12.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


završena osnovna škola
Završena osnovna škola
1 godinu
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak od 3. prosinca 2018. godine, ravnateljica Dječjeg vrtića Maslačak raspisuje
 
                                                                               
                                                                                         NATJEČAJ
                                                                  za zasnivanje radnog odnosa radnika
                                      SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno, puno radno vrijeme
                                                             - Područni odjel u Garešničkom Brestovcu
 
UVJETI:
 • NSS, osnovna škola, najmanje jedna godina radnog iskustva
   
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Uz prijavu u kojoj mora biti naznačeno da se kandidati prijavljuju na ovaj natječaj kandidati trebaju priložiti:
 • Životopis
 • Domovnicu u preslici
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi u preslici
 • Potpisanu izjavu kandidata da nije pravomoćno osuđen za neko od prekršajnih i/ili kaznenih djela navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju koji predstavljaju zapreku za zasnivanje radnog odnosa u dječjem vrtiću
 • dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.)
 • Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta (potvrda liječnika)
 • Uvjerenje nadležnog općinskog suda da se o osobi koja se natječe za posao ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13)
 • Uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se o osobi koja se natječe za posao ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13)
 • Elektronički zapis o radno pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
   
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.
Kad je u pitanju prednost pri zapošljavanju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, sukladno članku 103. st. 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
 
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak Garešnica.
Prijave s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti preporučenom poštom na adresu: Dječji vrtić Maslačak, Petra Svačića 11D, 43280 Garešnica, s naznakom: „Za natječaj - spremačica“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Ovaj natječaj se objavljuje na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnim pločama i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Maslačak, a traje od 7. do 16. prosinca 2018. godine.
 

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK
pismena zamolba: PERTA SVAČIĆA 11D, 43280 GAREŠNICA