STRUČNI/A SURADNIK/CA - LOGOPED/KINJA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 36. Statuta, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  “Olga Ban” Pazin objavljuje 
NATJEČAJ
za obavljanje poslova radnog mjesta:
STRUČNE SURADNICE – LOGOPEDINJE (m/ž) – 1 izvršiteljica
 
  • na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
UVJETI za radno mjesto  su:
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.)
Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
 
  • životopis
  • diplomu o stečenoj stručnoj spremi (presliku),
  • dokaza o položenom stručnom ispitu,
  • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupaka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07. i 94/13.),
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice),
  • potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima  njihovih obitelji (NN 121/17.) (dalje: Zakon) uz prijavu za natječaj dostavljaju dokaz o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103.st.1. Zakona.
Poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 i
https://branitelji.gov.hr/userdocsimages//NG/12%20pROSINAC/ZAPO%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.
 
Isprave se dostavljaju u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
 
 Prijave za natječaj dostavljaju se na adresu:
DJEČJI VRTIĆ “OLGA BAN” PAZIN,  Prolaz O. Keršovanija 1, 52000 Pazin,
 
ROK za prijave 23. studenoga 2018. do 20.prosinca 2018.