NASTAVNIK / NASTAVNICA FIZIKE


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
18 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
9.11.2018.
17.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
NATJEČAJ 
Za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu: 
  • nastavnik/ca fizike-1 izvršitelj/ica, određeno nepuno radno vrijeme, 10 sati nastave tjedno, 18 sati ukupno,  zamjena privremeno odsutne djelatnice,  uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjim školama. 
Uz prijavu s životopisom kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:                                     
presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu (presliku domovnice), uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, odnosno da nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.                                                                                                                                                                  Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.
Kandidat koji  pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zakoni-i-ostali-propisi/zakoni/1052 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf 
Prijavu s dokumentacijom treba dostaviti u roku od osam dana od objave natječaja na adresu:
GRADITELJSKO-GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA, 21 000 Split, Matice hrvatske 11.
Za oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istom roku.

Poslodavac


GRADITELJSKO-GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA
pismena zamolba: MATICE HRVATSKE 11, 21000 SPLIT