STRUKOVNI/A UČITELJ/ICA KUHARSTVA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
11.9.2019.
19.9.2019.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Nije važno
Sukladno člancima 107. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članku 13. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.
Uz prijavu je potrebno priložiti: životopis, presliku domovnice, svjedodžbe, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za  mirovinsko osiguranje, presliku potvrde o pedagoško-psihološkom obrazovanju.
Osobe koje imaju prednost pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, dužne su priložiti potvrdu.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkim putem.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik. Sukladno čl. 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Ugostiteljsko-turističkom učilištu,  za radno mjesto će se provesti selekcijski postupak praktična provjera sposobnosti, motivacije i vještina i razgovor s kandidatima.

Poslodavac


UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO UČILIŠTE
  • pismena zamolba: KOMBOLOVA 2a, 10020 ZAGREB