DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE


Radno mjesto


BAPSKA, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
  • Smjena - prijepodne
  • Smjena - poslijepodne

Obiteljski stan
U cijelosti
12.3.2019.
26.3.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Potreban položen stručni ispit; stručni ispit za doktora medicine
5 mjeseci
Na temelju članka 23. Statuta Doma zdravlja Vukovar, Sajmište 1, ravnatelj Doma zdravlja raspisuje slijedeći
 
                                                                    NATJEČAJ
                  ZA PRIJEM RADNIKA NA NEODREĐENO VRIJEME  ZA RADNO MJESTO
                
1. Doktor medicine, m/ž – 1 izvršitelj, za rad u ambulanti Bapska-Šarengrad, Doma zdravlja Vukovar

  
               
Uvjeti: završen Medicinski fakultet, zdravstveni radnik VSS, doktor medicine
-  radno iskustvo u struci:  5 mjeseci (odrađen pripravnički staž)
-  odobrenje za samostalan rad od nadležne komore
-  položen stručni ispit
-  poznavanje rada na računalu
                                                  
Uz pisanu zamolbu, koju je potrebno vlastoručno potpisati, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta :
-  životopis ( vlastoručno potpisan)
-  presliku diplome,
-  presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
-  presliku odobrenja za samostalan rad od nadležne komore
-  presliku domovnice,
-  potvrdu o stažu iz HZMO ne starije od dana objave ovog oglasa
-  presliku osobne iskaznice
-  uvjerenje od nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, ne starije od jedan mjesec
 
Preslika tražene dokumentacije ne mora biti ovjerena, a kandidati su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originale dokumenata.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Nepotpune,  nepravovremene i nepotpisane prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu i donošenja rješenja o rasporedu.
Dom zdravlja Vukovar nudi mogućnost dodjele kadrovskog stana.
 
Natječaj ostaje otvoren 8 dana od 12.03.2019 do 26.03.2019. godine.
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: DOM ZDRAVLJA VUKOVAR, SAJMIŠTE 1., s naznakom „ne otvaraj natječaj doktor medicine “ .
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na internet stranicama Doma zdravlja Vukovar.
Dom zdravlja zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja.
Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA VUKOVAR
pismena zamolba: SAJMIŠTE 1, VUKOVAR