NJEGOVATELJ / NJEGOVATELJICA


Radno mjesto


KRK, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
2
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
  • 3i smjene
  • Noćni rad
  • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
23.3.2023.
17.6.2023.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
Potreban položen stručni ispit; TEČAJ ZA NJEGU
Nije važno
Na temelju članka 4. stavka 2. Pravilnika o radu Doma „Mali Kartec“, raspisuje se Natječaj za prijam radnika u radni odnos zamjena za dugotrajno bolovanje, za radno mjesto: njegovateljica/njegovatelj.
- Njegovateljica/njegovatelj
- 2  izvršitelja za rad u Domu (lokacija Krk).
Uvjeti:
  • završeno osnovnoškolsko obrazovanje (NKV), i tečaj za njegu (PKV)
  • nepostojanje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
  • svjedodžbu ili potvrdu o završenom školovanju (kao dokaz da kandidat ima završeno najmanje osnovnoškolsko obrazovanje),
  • uvjerenje ili potvrdu ovlaštene institucije o završenom osposobljavanju za poslove njegovateljica ( kao dokaz da kandidat ima položen tečaj za njegu),
  • životopis (vlastoručno potpisan).
Napomena: dokaz da kod pojedinog kandidata ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi pribavit će po službenoj dužnosti poslodavac.
Potrebna stručna sprema: završena osnovnoškolsko obrazovanje i tečaj za njegu (PKV).
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Prijave na natječaj s pripadajućom dokumentacijom za gore navedena radna mjesta podnose se na adresu: Dom za starije osobe „Mali Kartec“ Krk, L. Bolmarčića 1, 51500 Krk, s naznakom „natječaj za  njegovateljica-njegovatelj“ ne otvaraj,
Rok prijave na natječaj teče osam dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati mogu dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta dostaviti u obliku neovjerenih preslika, a poslodavac može naknadno tražiti dostavu originala na uvid.
Poslodavac može, po vlastitom izboru, s pojedinim ili svim kandidatima koji ispunjavaju natječajne uvjete obaviti razgovor. U slučaju da se pozvani kandidat ne odazove na razgovor, smatrat će se da je odustao od svoje prijave, a sa istom će se postupati kao da nije niti podnesena. 
Kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava, dostavom obavijesti o izboru svim kandidatima.
Vezano uz zaštitu osobnih podataka, poslodavac ovim obavještava sve kandidate da će njihove osobne podatke (ime i prezime, OIB i adresu) koristiti isključivo u svrhu provedbe natječaja (tj. dostave obavijesti o izboru kandidata s kojim će se zasnovati radni odnos). Smatrat će se da je kandidat podnošenjem prijave na natječaj dao privolu za raspolaganje njegovim osobnim podacima na navedeni način i u navedenu svrhu.
Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
Opis poslova:
1. obavlja opću njegu korisnika, brine o njegovom izgledu i higijeni njegove okoline (održavanje osobe higijene, kupanje nepokretnih i teško pokretnih korisnika, šišanje i brijanje korisnika, rezanje noktiju, higijena kreveta, noćnih ormarića, ormara, osobnog rublja i odjeće i obuće korisnika);
2. obavlja njegu korisnika prema pravilima struke i uputama neposrednog rukovoditelja i medicinske sestre;
3. provodi postupak s preminulim korisnikom (higijena i oblačenje);
4. sudjeluje u podjeli obroka i hranjenju korisnika, servira i kupi suđe, pere bijelo suđe u čajnoj kuhinji, sudjeluje u procesu smještaja korisnika i pomaže im u privikavanju na novu sredinu;
5. pomaže teško pokretnim korisnicima u kretanju, oblačenju i ostalim svakodnevnim aktivnostima;
6. sudjeluje u provođenju timskog djela aktivnosti u okviru radno – okupacijske terapije;
7. sudjeluje u organiziranim edukacijama unutar Doma
8. prati korisnike na specijalističke preglede;
9. prikuplja, popisuje i predaje zajedničku robu korisnika kao i ostalu posteljinu odjela na pranje;
10. redovito unosi podatke u odgovarajuće očevidnike i računalne programe koje koristi Dom (Dogma i dr.);
11. materijalno je odgovorna za sredstva rada i inventar Doma, te imovinu korisnika s kojom radi;
12. u svom radu postupa sukladno pravilima struke, općim aktima Doma, protokolima postupanja u Domu, nalozima ravnatelja ili neposrednog rukovoditelja.

Poslodavac


DOM ZA STARIJE OSOBE 'MALI KARTEC' KRK
pisana zamolba: LINA BOLMARČIĆA 1, 51500 KRK