NJEGOVATELJ/ICA


Radno mjesto


POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
13.6.2019.
21.6.2019.

Posloprimac


Završena osnovna škola
3 mjeseca
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE
OSOBE POREČ
M.Gioseffi 2,  
52440 POREČ, HR
Broj: 89-15-05-19-2
Poreč: 13.06.2019. godine.
 
 
     Ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Poreč, iz Poreča, M.Gioseffi 2, na temelju članka 30. Statuta, 13.06.2019. godine, raspisuje
 
NATJEČAJ
   za popunjavanje radnog mjesta
   - NJEGOVATELJICA – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 90 dana
   UVJETI:
 • Završena osnovna škola, PKV osnovna škola,
 • Završeno osposobljavanje za njegovateljice
 • Najmanje tri (3) mjeseca radnog iskustva na poslovima njege
 • da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17).
       Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:
 • Molba sa životopisom,
 • Dokaz o završenoj osnovnoj školi/stručnoj spremi (preslika),
 • Dokaz o završenom osposobljavanju za njegovateljice (preslika),
 • Presliku Domovnice,
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 • Potvrdu o radnom iskustvu (dokaz ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima):potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se najkasnije do 21.06.2019. godine, bez obzira na način dostave (poštom ili osobnom predajom) u tajništvo ustanove u zatvorenoj omotnici na adresu Dom za starije i nemoćne osobe Poreč, M. Gioseffi 2, Poreč, s naznakom: „Za natječaj“.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.   https://branitelji.gov.hr
O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku pisanim putem.
Dom za starije i nemoćne osobe Poreč pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
 
RAVNATELJICA
 
 

Poslodavac


Dom za starije i nemoćne osobe Poreč
 • osobni dolazak: M. GIOSEFFI 2, POREČ
 • pismena zamolba: M. GIOSEFFI 2, POREČ