VIŠI/A UPRAVNI/A SAVJETNIK/CA ZA PRAVA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA


Radno mjesto


KRAPINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
13.6.2019.
21.6.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
4 godine
Na temelju članka 61. stavak 8. Zakona o državnim službenicima  ("Narodne novine" broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17), Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji objavljuje
 
O G L A S
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
u Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji

 
Služba za društvene djelatnosti, Krapina sjedište
 
1. viši upravni savjetnik za prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata - 1 izvršitelj, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke ili socijalne djelatnosti;
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
 • položen državni stručni ispit;
 • znanje rada na računalu

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete iz članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu  prijaviti osobe oba spola.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.
Na oglas se mogu javiti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga, ako zadovolje na probnom radu, polože najkasnije u roku šest mjeseci od isteka probnog rada.
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • presliku diplome,
 • presliku radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.,
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (presliku uvjerenja), ako ga je kandidat položio.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Ovaj oglas će biti objavljen na web stranicama Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr), Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr) i web stranici ovog Ureda (www.udu-kzz.hr ).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od  8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr), neposredno ili poštom na adresu: Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, 49 000 Krapina, Magistratska 1, s naznakom "ZA OGLAS".
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava  formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 121/2017), članku 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine” broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine” broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s  člankom  101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/na je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Kandidati prijavljeni na oglas koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa bit će pozvani na razgovor (intervju) radi provjere znanja, sposobnosti i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.
Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) objavit će se na web stranici Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji (www.udu-kzz.hr ), najmanje pet dana prije  razgovora (intervjua).
Pravni izvori za pripremu kandidata za razgovor objavit će se na web stranici Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji (www.udu-kzz.hr ), istovremeno s objavom oglasa.
Za kandidate koji ne pristupe razgovoru (intervjuu) smatrat će se da su povukli prijavu na oglas.
Izabrani/a kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta objavit će se na web stranici Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji (www.udu-kzz.hr ) istovremeno s objavom oglasa.
O rezultatima  oglasa  kandidati/kinje  će  biti  obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje na web stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr) i web stranici  Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji (www.udu-kzz.hr).
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave rješenja  na web stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr ).

Opis poslova:
 • rješava u najsloženijim upravnim stvarima koja se odnose na utvrđivanje statusa i priznavanje materijalnih prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;
 • rješava u najsloženijim upravnim stvarima o statusu i pravima hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i statusu osobe stradale u obrani suvereniteta Republike Hrvatske te njihovim pravima;
 • rješava u najsloženijim upravnim stvarima koje se odnose na statusna i materijalna prava civilnih žrtava iz Domovinskog rata;
 • redovno vrši provjeru uvjeta za daljnje ostvarivanje prava propisanih zakonom, vodi postupak povrata nepripadno isplaćenih sredstava;
 • vodi i ažurira propisane evidencije korisnika prava, izdaje potvrde te izrađuje izvješća i analize na temelju podataka iz istih;
 • obavlja poslove u vezi pogreba umrlog HRVI i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata uz odavanje vojne počasti te obilježavanja prigodnih datuma;
 • obavlja i druge upravne i stručne poslove po nalogu nadređenog službenika.


Poslodavac


URED DRŽAVNE UPRAVE U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI
 • pismena zamolba: na adresu navedenu u tekstu oglasa