NASTAVNIK/ICA LIKOVNE UMJETNOSTI


Radno mjesto


PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
17 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
9.11.2019.
17.11.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.), članka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Pula,  GIMNAZIJA PULA, Pula, Trierska 8, raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto

na određeno  vrijeme do povratka na rad zamjenjivog djelatnika/ice
  1. NASTAVNIK/ICA LIKOVNE UMJETNOSTI nepuno radno vrijeme -  17 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena, 1 izvršitelj
    UVJETI:
  • prema Zakonu o radu, Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o državljanstvu
  • dokaz o nepostojanju zapreka iz čl. 106 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14., 7/17. i 68/18.)- ne stariji od 15 dana.
  • elektronički zapis o radno-pravnom statusu (izdan za vrijeme trajanja ovoga natječaja)- ne stariji od 15 dana.
  • životopis

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Osobe koje su se prijavile na natječaj dužne su u svojoj prijavi navesti točnu adresu, odnosno e-mail adresu na kojoj će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu predviđenom za razgovor (intervju), na koji su dužni pristupiti, odnosno provođenju  praktične provjere.
Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.
Osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima moraju znati hrvatski jezik i latinično pismo u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada.
Dokumentacija uz prijavu ne mora biti u originalu ili ovjerenoj preslici.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju, te koja je vlastoručno potpisana.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu  prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužne su se u prijavi pozvati na to pravo, te priložiti propisane dokaze o tom statusu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Osobe iz članka 101. stavaka 1. - 3. i članka 102. stavaka 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koje se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužne su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedenih na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole: Gimnazija Pula, Pula, Trierska 8  („ za natječaj“) u roku od 8 dana od dana objave natječaja (do 16. studenoga 2019. ).
Kandidati će biti izvješteni o rezultatima natječaja putem mrežnih stranica Škole.

Poslodavac


GIMNAZIJA PULA
  • pismena zamolba: Trierska 8, 52100 Pula